Regeringens skrivelse 2022/23:19 Riksrevisionens rapport om statens arbete med att säkra skyddsutrustning under coronapandemin
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2022/23:19 Riksrevisionens rapport om statens arbete med att säkra skyddsutrustning under coronapandemin
Utgivningsår:2022
Omfång:132 sid.
Förlag:Regeringskansliet
ISBN:202223019
Serie:Regeringens skrivelser nr. 2022/23:19
Ämnesord:Övrigt

Pris: 107 SEK exkl. moms

 

Regeringen redogör för hur den bedömer Riksrevisionens iakttagelser och myndighetens rekommendationer till regeringen i rapporten Statens insatser för att säkra skyddsutrustning – krishantering till ett högt pris (RiR 2022:10).

Riksrevisionens övergripande slutsats är att regeringen och myndigheterna inte har säkrat regionernas och kommunernas tillgång till personlig skyddsutrustning på ett effektivt sätt under coronapandemin.

Riksrevisionen rekommenderar regeringen:

• att dels förtydliga förväntningarna på myndigheternas förmåga att agera proaktivt i den statliga krisberedskapen och vid kriser, dels ge Arbetsmiljöverket och Folkhälsomyndigheten i uppdrag att tillsammans se över sina respektive uppdrag i syfte att skapa förutsättningar för en effektiv samverkan vid en kris,

• att säkerställa att Socialstyrelsen ges möjlighet att inhämta information om regionernas och kommunernas beredskapslager av sjukvårdsmateriel och att förtydliga i vilka lägen Socialstyrelsen ska bistå med resurser till regioner och kommuner,

• att överväga att ge Socialstyrelsen i uppdrag att, tillsammans med Försvarets materielverk, skapa en funktion för nationella inköp av sjukvårdsprodukter.

Regeringen välkomnar Riksrevisionens granskning och instämmer delvis i de övergripande iakttagelserna.
 
  © 2017 Jure AB