Regeringens skrivelse 2022/23:24 Riksrevisionens rapport om offentliga biträden i migrationsärenden
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2022/23:24 Riksrevisionens rapport om offentliga biträden i migrationsärenden
Utgivningsår:2022
Omfång:98 sid.
Förlag:Regeringskansliet
ISBN:202223024
Serie:Regeringens skrivelser nr. 2022/23:24
Ämnesord:Övrigt

Pris: 57 SEK exkl. moms

 

I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av de iakttagelser som Riksrevisionen har gjort och de rekommendationer som har riktats till regeringen i rapporten Lämpligt biträde med rätt ersättning – hanteringen av offentliga biträden i migrationsärenden (RiR 2022:14).

Riksrevisionens övergripande slutsats är att hanteringen av offentliga biträden i migrationsärenden fungerar bra i flera avseenden, men att den inte är ändamålsenlig i alla delar. Riksrevisionen rekommenderar regeringen att förtydliga regelverket när det gäller avvägningen mellan lämplighetskrav och det fria biträdesvalet, att överväga att införa specifika lämplighetseller behörighetskrav för offentliga biträden i migrationsärenden, att säkerställa att förvaltningsmyndigheter och domstolar får rätt att sammanställa och dela nödvändiga uppgifter om offentliga biträden, och att utreda möjligheten för Migrationsverket att generellt kunna avvisa olämpliga offentliga biträden.

Regeringen välkomnar Riksrevisionens granskning. I syfte att stärka rättssäkerheten i migrationsprocessen har en utredare fått i uppdrag att ta ställning till vissa frågor om offentliga biträden. Uppdraget omfattar bland annat frågor om skärpta behörighetskrav, ett utökat informationsutbyte mellan förvaltningsmyndigheter och domstolar samt en möjlighet för Migrationsverket att generellt kunna avvisa olämpliga ombud och biträden.

I och med denna skrivelse anser regeringen att Riksrevisionens granskningsrapport är slutbehandlad.
 
  © 2017 Jure AB