Regeringens skrivelse 2022/23:25 Riksrevisionens rapport om beslutsunderlag inför stora reformer
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2022/23:25 Riksrevisionens rapport om beslutsunderlag inför stora reformer
Utgivningsår:2022
Omfång:76 sid.
Förlag:Regeringskansliet
ISBN:202223025
Serie:Regeringens skrivelser nr. 2022/23:25
Ämnesord:Övrigt

Pris: 57 SEK exkl. moms

 

I skrivelsen behandlas Riksrevisionens iakttagelser och rekommendationer i rapporten På skakig grund – beslutsunderlag inför stora reformer (RiR 2022:15).

Riksrevisionen har i rapporten granskat propositioner med förslag
kopplade till 25 beloppsmässigt stora reformer som genomfördes 2000–2017. Riksrevisionens övergripande slutsats är att reformförslagen alltför sällan uppfyller de krav man kan ställa för att underlaget ska anses vara välgrundat och väl analyserat. Myndigheten rekommenderar regeringen att säkerställa att reformernas mål, förväntade effekter och kostnader redovisas tydligt och företrädesvis kvantitativt i de propositioner där reformförslagen läggs fram. Vidare rekommenderar Riksrevisionen regeringen att införa en rutin som säkerställer att alla stora reformer utvärderas.

Regeringen instämmer i Riksrevisionens bedömning att arbetet med
konsekvensutredningar och utvärderingar kan förbättras. I skrivelsen
redovisar regeringen de åtgärder som övervägs inom de områden som
omfattas av Riksrevisionens rekommendationer, bl.a. de förslag som lämnats i promemorian Bättre konsekvensutredningar (Ds 2022:22) och
betänkandet Förenklingar för mikroföretag och modernisering av
bokföringslagen (SOU 2021:60).

I och med denna skrivelse anser regeringen att Riksrevisionens rapport
är slutbehandlad.
 
  © 2017 Jure AB