Regeringens skrivelse 2022/23:22 Riksrevisionens rapport om Konsumentverkets tillsyn av marknadsföring och avtalsvillkor
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2022/23:22 Riksrevisionens rapport om Konsumentverkets tillsyn av marknadsföring och avtalsvillkor
Utgivningsår:2022
Omfång:79 sid.
Förlag:Regeringskansliet
ISBN:202223022
Serie:Regeringens skrivelser nr. 2022/23:22
Ämnesord:Övrigt

Pris: 57 SEK exkl. moms

 

Riksrevisionen har i rapporten Konsumentverkets tillsyn av marknadsföring och avtalsvillkor (RiR 2022:13) redovisat sin granskning av Konsumentverkets tillsyn av näringsidkares marknadsföring och avtalsvillkor. I denna skrivelse behandlar regeringen de iakttagelser och den rekommendation som Riksrevisionen riktar till regeringen.

Riksrevisionen bedömer att den centrala indikator som regeringen använder inte ger en fullständig bild av effekten av Konsumentverkets marknadsrättsliga tillsyn. Riksrevisionen rekommenderar att regeringen överväger att komplettera indikatorn för resultatbedömning med en redovisning av ytterligare indikatorer eller bedömningar. I budgetpropositionen för 2023 (prop. 2022/23:1) har en kompletterande indikator därför redovisats i form av andelen domar där Konsumentombudsmannen helt eller delvis nått framgång. Regeringen bedömer att den kompletterande indikatorn, i kombination med den nuvarande indikatorn och den kortfattade redogörelse av tillsynsinsatser som redovisas i budgetpropositionens resultatredovisning, ger en ändamålsenlig bild av resultatet av Konsumentverkets tillsyn av marknadsföring och avtalsvillkor.

I och med denna skrivelse anser regeringen att Riksrevisionens rapport är färdigbehandlad.
 
  © 2017 Jure AB