Regeringens skrivelse 2022/23:27 Vissa frågor inom hälso- och sjukvårdsområdet
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2022/23:27 Vissa frågor inom hälso- och sjukvårdsområdet
Utgivningsår:2022
Omfång:27 sid.
Förlag:Regeringskansliet
ISBN:202223027
Serie:Regeringens skrivelser nr. 2022/23:27
Ämnesord:Övrigt

Pris: 43 SEK exkl. moms

 

Riksdagen har tillkännagett för regeringen det som utskottet anför om vårdfrågor (bet. 2021/22:SoU36, rskr. 2021/22:200). Enligt tillkännagivandet ska regeringen skyndsamt vidta åtgärder inom ett antal områden. Av tillkännagivandet framgår vidare att regeringen ska återkomma till riksdagen med skrivelser som innehåller återrapporter om hur arbetet bedrivs med att genomföra dessa åtgärder. Det framgår även att skrivelserna ska lämnas till riksdagen senast den 31 maj 2022, den 31 augusti 2022 och den 30 november 2022.

I denna skrivelse redogör regeringen för den tredje och sista återrapporteringen som ska lämnas senast den 30 november 2022.

Genom vidtagna åtgärder och slutförd återrapportering anser regeringen tillkännagivandet slutbehandlat.
 
  © 2017 Jure AB