Regeringens skrivelse 2022/23:98 Redovisning av skatteutgifter 2023
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2022/23:98 Redovisning av skatteutgifter 2023
Utgivningsår:2023
Omfång:55 sid.
Förlag:Regeringskansliet
ISBN:202223098
Serie:Regeringens skrivelser nr. 2022/23:98
Ämnesord:Övrigt

Pris: 43 SEK exkl. moms

 

I denna skrivelse redogör regeringen för skatteutgifterna, dvs. de effekter på skatteintäkterna som uppstår till följd av särregler i skattelagstiftningen.

Redovisningen syftar bland annat till att ge ett bredare underlag för prioritering mellan olika stöd och satsningar i statsbudgeten. Skrivelsen innehåller tre kapitel. I det första kapitlet beskrivs i korthet den jämförelsenorm och de beräkningsmetoder som används i redovisningen. I kapitlet redogörs också för de mest väsentliga nyheterna i redovisningen jämfört med förra årets skrivelse. I det andra kapitlet redovisas beräkningar och prognoser över skatteutgifterna för 2022–2025 och i det tredje kapitlet beskrivs de enskilda skatteutgifterna.
 
  © 2017 Jure AB