Prop. 2002/03:5 Vissa mervärdesskattefrågor, m.m.
   
 
Titel:Prop. 2002/03:5 Vissa mervärdesskattefrågor, m.m.
Utgivningsår:2002
Omfång:157 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200203005
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2002/03:5
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 74 SEK exkl. moms

 

Regeringen föreslår att nystartade företag på begäran skall få uppskov i tre månader med betalningen av preliminär skatt, om inte särskilda skäl talar emot det. Här föreslås också ändringar i mervärdesskattelagen och skattebetalningslagen med syftet att ytterligare anpassa regelverket till EG:s mervärdesskattesystem. Momsförslagen gäller bl.a. försäkrings-tjänster, periodiska publikationer och arbete som utförs på lös egendom. Dessutom föreslås flera ändringar som rör bestämmelserna om beskattningsunderlag samt rätten till återbetalning av ingående skatt vid transaktioner mellan EG-länderna. Ändringen i skattebetalningslagen gäller Riksskatteverkets rätt att vid vite begära in periodiska samman-ställningar. Slutligen föreslås ett antal ändringar om skattebefrielse i inkomstskattelagen och om de särskilda avdragen enligt socialavgiftslagen.
 
  © 2017 Jure AB