SOU 2003:50 Sjukpenninggrundande inkomst
� Skydd och anpassning
   
 
Titel:SOU 2003:50 Sjukpenninggrundande inkomst � Skydd och anpassning
Anmärkning:Slutbetänkande. Se även bilagedel. Se prop. 2004/05:108.
Utgivningsår:2003
Omfång:264 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138218704
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om skyddstider för sjukpenninggrundande inkomst (SGI-utredningen)
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2003:50
Ämnesord:Offentlig rätt , Skatterätt

Pris: 210 SEK exkl. moms

 

I slutbetänkandet kritiseras det nuvarande systemet med skyddstider för den sjukpenninggrundande inkomsten (SGI). Det finns starka skäl för att göra om sjukförsäkringen till en renodlad inkomstbortfallsförsäkring och därmed frikoppla denna från föräldraförsäkringen och arbetsskadeförsäkringen. Vidare föreslås att:
– SGI-skyddet efter barnets födelse eller adoption förlängs,
– anställdas SGI anpassas efter faktisk löneutveckling så länge han eller hon har kvar sin anställning,
– arbetslösa, egenföretagare m.fl. får sin SGI anpassad till prisutvecklingen enligt konsumentprisindex,
– livränteunderlaget fastställs från den tidpunkt då livränta första gången börjar att betalas ut.
 
  © 2017 Jure AB