SOU 2017:31 Stärkt konsumentskydd på bostadsrättsmarknaden
   
 
Titel:SOU 2017:31 Stärkt konsumentskydd på bostadsrättsmarknaden
Utgivningsår:2017
Omfång:450 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138245941
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om stärkt konsumentskydd på bostadsrättsmarknaden
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2017:31
Ämnesord:Hyra och annan nyttjanderätt , Associationsrätt och värdepappersrätt , Ekonomi

Pris: 769 SEK exkl. moms
Utredningens syfte har varit att stärka konsumentskyddet på bostadsrättsmarknaden. Här nedan är en kort sammanfattning av utredningens förslag.

- Att alla bostadsrättsföreningar ska skriva av sina byggnader enligt komponentmetoden i K3
- Nyckeltal och en kassaflödesanalys bör presenteras i årsredovisningen
- Boverket ges bemyndigande att meddela närmare föreskrifter om verkställigheten av bestämmelserna om ekonomisk plan och kostnadskalkyl samt bestämmelserna om intygsgivning och intygsgivarna
- Intygsgivarna ska vara godkända av Boverket
- Krav på ansvarsförsäkring för intygsgivare
- En teknisk underhållsplan ska ingå som en del av den ekonomiska planen som ska visa fastighetens underhålls- och investeringsbehov de kommande 50 åren.
- Reglerna om förhandsavtal, omfattar bl.a. krav på kostnadskalkyl och en särskild uppsägningsrätt för förhandstecknaren
- Bostadsrättsföreningen bör därför åläggas en informationsskyldighet gentemot förhandstecknarna vid väsentliga förändringar av förhandsavtalet eller vad som annars överenskommits.
- Det införs en uttrycklig rätt för förhandstecknaren att frånträda avtalet vid väsentliga avvikelser från vad som har avtalats.
- Reglerna kring redovisning av slutlig kostnad skärps
- Skärpta krav på upplåtelseavtalet för att förtydliga vad gäller mark men även gällande takterrasser och balkonger, och vad som ingår i lägenheten
- Att förtydliga i författning vilken typ av ändring som bostadsrättshavarens kan göra i lägenheten utan styrelsens tillstånd
 
  © 2017 Jure AB