SOU 2019:27 Rasistiska symboler
– praxisgenomgång och analys
   
 
Titel:SOU 2019:27 Rasistiska symboler – praxisgenomgång och analys
Utgivningsår:2019
Omfång:205 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138249369
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om rasistiska symboler
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2019:27
Ämnesord:Straffrätt , Offentlig rätt

Pris: 233 SEK exkl. moms
Betänkande av Utredningen om rasistiska symboler. Utredningen har haft i uppdrag att se över den straffrättsliga regleringen i fråga om rasistiska och liknande symboler och vid behov föreslå förändringar.

I uppdraget ingår det att

- göra en genomgång av domstolarnas och Justitiekanslerns (JK) praxis avseende hur straffansvaret för hets mot folkgrupp hittills har tillämpats i fråga om symboler,
- ta ställning till om den nuvarande straffrättsliga regleringen i fråga om rasistiska och liknande symboler är ändamålsenligt utformad,
- överväga behovet av och förutsättningarna för att förtydliga eller komplettera dagens lagstiftning, och
- lämna författningsförslag om utredningen kommer fram till att lagstiftningen bör ändras.
 
  © 2017 Jure AB