SOU 2020:11 Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om utländska direktinvesteringar
   
 
Titel:SOU 2020:11 Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om utländska direktinvesteringar
Anmärkning:Delbetänkande. Särskild utredare: Sten Heckscher.
Utgivningsår:2020
Omfång:190 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789138250303
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Direktinvesteringsutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2020:11
Ämnesord:Offentlig rätt , Krediträtt , Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 233 SEK exkl. moms
Det görs stora utländska direktinvesteringar i Sverige. Merparten görs från EU:s medlemsstater samt Norge och USA. Det är också samma krets som kontrollerar flest majoritetsägda bolag. Många bolag kontrolleras också av ägare från andra länder, som Kina. Det exakta antalet bolag som kontrolleras från ett visst land är osäkert. Statistiken på området är enligt bedömningar av Totalförsvarets forskningsinstitut inte helt rättvisande. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/452 av den 19 mars 2019 om upprättande av en ram för granskning av utländska direktinvesteringar i unionen (förordningen) trädde i kraft den 11 april 2019 och ska tillämpas från och med den 11 oktober 2020. Ett grundläggande syfte med förordningen är att skapa en rättslig ram för granskning av utländska direktinvesteringar i unionen med hänsyn till säkerhet eller allmän ordning.

Förordningen innebär en skyldighet för varje medlemsstat att inrätta en nationell kontaktpunkt för att utbyta information om utländska direktinvesteringar. För att kontaktpunkten på ett effektivt sätt ska kunna fullgöra de skyldigheter föreslår utredningen att kontaktpunkten bl.a. ska ha kunna förelägga den utländska investeraren eller det berörda företaget att tillhandahålla de uppgifter eller handlingar som behövs för att kontaktpunkten ska få tillgång till de uppgifter som anges i artikel 9.2 i förordningen. Utredningen föreslår att Inspektionen för strategiska produkter ska vara kontaktpunkt och gör bedömningen att myndigheten kommer behöva tillföras resurser för sitt utvidgade uppdrag.
 
  © 2017 Jure AB