Regeringens skrivelse 2020/21:93 Riksrevisionens rapport om Finansinspektionens arbete för att motverka intressekonflikter
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2020/21:93 Riksrevisionens rapport om Finansinspektionens arbete för att motverka intressekonflikter
Utgivningsår:2021
Omfång:95 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:202021093
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Regeringens skrivelser nr. 2020/21:93
Ämnesord:Offentlig rätt , Associationsrätt och värdepappersrätt , Krediträtt

Pris: 57 SEK exkl. moms
Riksrevisionen har i sin rapport Finansinspektionens arbete för att motverka intressekonflikter (RiR 2020:18) redovisat granskningen av Finansinspektionens arbete för att motverka intressekonflikter inom myndigheten.

Riksrevisionens granskning visar att Finansinspektionen har ett omfattande personalutbyte med finansbranschen och anför att detta kan undergräva såväl allmänhetens som branschens förtroende för myndighetens förmåga att utföra sitt uppdrag. Riksrevisionen konstaterar att Finansinspektionen sammantaget har ändamålsenliga regler, riktlinjer och arbetsprocesser för att motverka intressekonflikter.

Riksrevisionens granskning visar att det finns vissa brister i hur arbetet i myndighetens processer kring hantering av intressekonflikter dokumenteras och att Finansinspektionen bör utveckla sin kontroll och uppföljning av insatserna mot intressekonflikter.

Regeringen instämmer i Riksrevisionens konstaterande att personalflöden till och från den privata sektorn kan leda till intressekonflikter som myndigheten behöver hantera och följa upp. Regeringen instämmer i att välfungerande processer har en strategisk betydelse för myndighetsutövningen och att det finns anledning att noggrant följa frågan. Regeringen vill i frågan även lyfta fram vikten av att värna den enskildes integritet samt att statens arbetsgivarperspektiv spelar en viktig roll i sammanhanget.

Regeringen ser positivt på den åtgärdsplan som myndigheten presenterar och avser följa upp denna inom ramen för myndighetsstyrningen.
 
  © 2017 Jure AB