SOU 2010:59 Underhållsskyldighet i internationella situationer - 9789138234365 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2010:59 Underhållsskyldighet i internationella situationer
– 2 delar
   
 
Titel:SOU 2010:59 Underhållsskyldighet i internationella situationer – 2 delar
Utgivningsår:2010
Omfång:619 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138234365
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om underhållsskyldighet i internationella situationer
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2010:59
Ämnesord:Familjerätt , Offentlig rätt , Internationell rätt

Pris: 447 SEK exkl. moms

 

EU:s underhållsförordning och 2007 års Haagkonvention rör familjerättslig underhållsskyldighet i internationella situationer. Regelverken innehåller bl.a. bestämmelser om domstols internationella behörighet och om indrivning av underhållsbidrag. De kompletteras av 2007 års Haagprotokoll som anvisar vilket lands lag som ska användas vid prövningen av underhållsfrågan.
Utredningen redogör för hur de internationella instrumenten förhåller sig till andra regler på området och föreslår en lag med kompletterande bestämmelser som huvudsakligen tar sikte på förfarandet för verkställbarhet och verkställighet.
En viktig nyhet är att avgöranden om underhåll blir direkt verkställbara i betydligt större utsträckning än i dag. En annan nyhet är att det ska utses centralmyndigheter som ska samarbeta med varandra och hjälpa till vid ansökningar om underhållsbidrag. Som centralmyndighet i Sverigel föreslås Försäkringskassan.
I bilagedelen återges de internationella regelverken i sin helhet.
 
  © 2017 Jure AB