SOU 2015:59 En ny regional planering - 9789138243121 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2015:59 En ny regional planering
– ökad samordning och bättre bostadsförsörjning
   
 
Titel:SOU 2015:59 En ny regional planering – ökad samordning och bättre bostadsförsörjning
Utgivningsår:2015
Omfång:691 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138243121
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Bostadsförsörjningskommittén
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2015:59
Ämnesord:Offentlig rätt , Fastighetsrätt

Pris: 438 SEK exkl. moms

 

Bostadsplaneringskommittén föreslår en ny regional planering för ökad samordning och bättre bostadsförsörjning. Kommittén, som tillsattes hösten 2013, har haft i uppdrag att utreda och föreslå sådana förändringar i de regelverk som styr fysisk planering och framtagande av planeringsunderlag på regional nivå som behövs för att tillgodose bostadsförsörjningsbehovet och en långsiktigt hållbar utveckling i alla delar av landet.

Bostadsplaneringskommittén föreslår en ny regional planering för ökad samordning och bättre bostadsförsörjning. Kommittén, som tillsattes hösten 2013, har haft i uppdrag att utreda och föreslå sådana förändringar i de regelverk som styr fysisk planering och framtagande av planeringsunderlag på regional nivå som behövs för att tillgodose bostadsförsörjningsbehovet och en långsiktigt hållbar utveckling i alla delar av landet. Kommittén är enig om den problembild som har identifierats. Det finns även en samstämmighet kring huvuddragen i kommitténs förslag.

Kommittén lämnar tre huvudförslag:

-Krav på ökad samordning mellan ett antal utpekade planeringsslag (regional planering för transportinfrastruktur, tillväxt och kollektivtrafik samt kommunernas planering för bostadsförsörjning)
-En regional fysisk planering
-En nationell strategi för fysisk planering och bostadsförsörjning

Kommittén anser att förslagen bör genomföras den 1 januari 2019 genom bland annat en ny lag om regional fysisk planering.
 
  © 2017 Jure AB