SOU 2015:74 Skydd för vuxna i internationella situationer - 9789138243374 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2015:74 Skydd för vuxna i internationella situationer
– 2000 års Haagkonvention
   
 
Titel:SOU 2015:74 Skydd för vuxna i internationella situationer – 2000 års Haagkonvention
Utgivningsår:2015
Omfång:483 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138243374
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om skydd för vuxna i internationella situationer
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2015:74
Ämnesord:Offentlig rätt , Internationell rätt , Familjerätt

Pris: 438 SEK exkl. moms

 

Utredningen om skydd för vuxna i internationella situationer föreslår i betänkandet att Sverige ska tillträda 2000 års Haagkonvention samt ger förslag till de författningsändringar som ett tillträde ger anledning till.

Förslaget grundar sig i att Sverige, som en del i ett globalt samhälle med ökad rörlighet över landgränser, ska kunna erbjuda ett tidsenligt och stärkt skydd för de vuxna personer som på grund av nedsatt eller bristande personlig förmåga inte kan ta tillvara sina intressen.

2000 års Haagkonvention reglerar bland annat

-vilket lands myndigheter som är behöriga att vidta åtgärder som skyddar den vuxne eller dennes egendom
-vilket lands lag som ska tillämpas
-erkännande och verkställighet av åtgärder som vidtagits i ett annat land som är anslutet till konventionen.

Konventionen ger internationell behörighet till svenska myndigheter i förhållande till vuxna med hemvist i Sverige, såväl när den vuxne befinner sig i Sverige som när den vuxne behöver ett skydd utomlands. På samma vis fungerar konventionen i förhållande till vuxna på flykt och för vuxna vars hemvist inte kan fastställas och som befinner sig i Sverige.

Den typ av svenska skyddsåtgärder som berörs av konventionen är till exempel godmanskap och förvaltarskap, samt insatser enligt socialtjänstlagen och lagen om vård av missbrukare i vissa fall.

I dag är åtta länder anslutna till 2000 års Haagkonvention. Europeiska rådet har uppmanat medlemsstaterna att tillträda konventionen och flera medlemsstater överväger frågan för närvarande. Som centralmyndighet för konventionen föreslås Socialstyrelsen.

Eftersom lagförslagen är beroende av när Sverige tillträder konventionen föreslås de träda i kraft den dag regeringen bestämmer.
 
  © 2017 Jure AB