SOU 2017:73 En gemensam bild av bostadsbyggnadsbehovet - 9789138246740 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2017:73 En gemensam bild av bostadsbyggnadsbehovet
   
 
Titel:SOU 2017:73 En gemensam bild av bostadsbyggnadsbehovet
Utgivningsår:2017
Omfång:135 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138246740
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om kommunal planering av bostäder
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2017:70
Ämnesord:Fastighetsrätt , Offentlig rätt

Pris: 227 SEK exkl. moms

 

Utredningen föreslår att:

- Boverket beräknar behovet av tillskott av bostäder i hela landet och presenterar resultaten på länsnivå.
- Landstingen, som från 2019 förutses ha ansvaret för det regionala utvecklingsarbetet i hela landet, genomför dialoger med kommunerna grundade på Boverkets beräkningar i syfte att nå en samsyn om behovet av tillskott av bostäder i länets kommuner.
- Kommunerna gör en bedömning av behovet av tillskott av bostäder i den egna kommunen och dokumenterar detta i sina riktlinjer för bostadsförsörjningen. Bedömningen i riktlinjerna ska komma till uttryck i kommunens översiktsplan.
- Landstingen uppmärksammar kommunerna på behovet av samordning av bedömningarna och verkar för att samordning kommer till stånd.
- Länsstyrelserna följer upp och analyserar hur kommunernas bedömningar förhåller sig till Boverkets beräkningar.

Genom förslagen etableras en gemensam bild av behovet av tillskott av bostäder på nationell, regional och lokal nivå. För att öka medvetenheten om behovet av bostäder och samsynen inom staten föreslår utredningen att ett stort antal myndigheter ska svara på hur de kan använda sig av Boverkets beräkningar och bidra till att förbättra underlaget för sådana nationella beräkningar.

Enligt utredningen antas förslagen inte ha någon påverkan på bostadsbyggandet på kort sikt med hänsyn till att byggandet i dag i första hand främst begränsas av kapacitetsbrist i byggbranschen. På längre sikt är dock utredningens slutsats att kommunernas mera välgrundade och till omvärlden mera anpassade bedömningar av behovet av tillskott av bostäder kommer att leda till att bostadsbyggande företag möter kommuner med rätt förväntan och planberedskap.
 
  © 2017 Jure AB