SOU 2017:112 Fönster av möjligheter - 9789138247426 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2017:112 Fönster av möjligheter
– Stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende
   
 
Titel:SOU 2017:112 Fönster av möjligheter – Stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende
Utgivningsår:2017
Omfång:406 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138247426
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte: utredningen Ett fönster av möjligheter. Stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2017:112
Ämnesord:Familjerätt , Offentlig rätt

Pris: 693 SEK exkl. moms

 

Några av utredningens förslag i korthet:

- Skyddat boende ska regleras i socialtjänstlagen som en boendeinsats för den som behöver stöd och skydd till följd av hot, våld eller andra övergrepp.
- Kvalitetskrav i skyddat boende. Ett skyddat boende ska ha tillräcklig bemanning och tillräckliga skyddsanordningar för att kunna erbjuda skydd mot hot, våld eller andra övergrepp.
- Skyddade boenden ska vara tillståndspliktiga. En enskild verksamhet som driver skyddat boende ska ansöka om tillstånd hos IVO för att få bedriva verksamheten.
- Skyddat boende blir en ny placeringsform. Utredningen föreslår att socialnämnden ska fatta beslut enligt socialtjänstlagen även för barn som följer med en vårdnadshavare till skyddat boende.
- Barnet ska få tillgång till hälso- och sjukvård.
- Barnets rätt till skolgång ska säkerställas. När barnet behöver byta skola till följd av vistelsen i skyddat boende behövs båda vårdnadshavarnas samtycke.
- Barnet ska vara fredat från våld. Man föreslår att särskilda utbildningsinsatser riktas till domstolar och familjerätter om barns situation i skyddat boende och att Socialstyrelsen uppdras att ta fram en modell för barns umgänge med en misstänkt förövare. Modellen ska utgå från barnets perspektiv och förövarens ansvar för våldet.
- Barnet ska få en trygg utflyttning. Tillgång till permanent bostad samt fortsatt vård och stöd är viktiga förutsättningar för att tiden efter vistelsen i skyddat boende ska bli trygg för barnet. Socialtjänsten behöver planera för detta redan i inledningsskedet av barnets placering.
 
  © 2017 Jure AB