SOU 2018:5 Vissa processuella frågor på socialförsäkringsområdet - 9789138247525 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2018:5 Vissa processuella frågor på socialförsäkringsområdet
   
 
Titel:SOU 2018:5 Vissa processuella frågor på socialförsäkringsområdet
Utgivningsår:2018
Omfång:706 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138247525
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om vissa processuella frågor på socialförsäkringsområdet
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2018:5
Ämnesord:Processrätt , Offentlig rätt , Försäkringsrätt

Pris: 693 SEK exkl. moms

 

Några av utredningens förslag, i korthet:

- Det allmänna ombudet ska ges möjlighet att föra en talan om fastställelse. Det allmänna ombudet ska ges möjlighet att överklaga ett domstolsavgörande trots att det inte gått ombudet emot eller ändring yrkas (talan om fastställelse). Det är det effektivaste och mest ändamålsenliga sättet att eliminera inlåsningseffekten.
- Det allmänna ombudets uppdrag ska lagregleras. Enligt förslaget tas det i socialförsäkringsbalken in en bestämmelse som anger att det allmänna ombudets uppgift är att självständigt verka för rättssäkerhet och likformighet vid tillämpningen av bestämmelserna om socialförsäkringen.
- Det allmänna ombudets kompetensområde ska utvidgas. Utgångspunkten måste vara att det allmänna ombudet ska kunna verka för likformighet och rättssäkerhet genom att överklaga i princip samtliga beslut som Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten fattar.
- Informationsöverföringen till det allmänna ombudet ska förbättras. Det ska tydliggöras att det ankommer på Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten att bistå det allmänna ombudet med de uppgifter, upplysningar och den hjälp som ombudet behöver för att kunna fullgöra sitt uppdrag. Vidare ska bl.a. myndigheter och arbetsgivare på begäran lämna det allmänna ombudet uppgifter som avser en person när det gäller förhållanden som är av betydelse för tillämpningen av socialförsäkringsbalken.
 
  © 2017 Jure AB