SOU 2020:3 Hållbar slamhantering - 9789138250174 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2020:3 Hållbar slamhantering
– Betänkande från Utredningen om en giftfri och cirkulär återföring av fosfor från avloppsslam (M 2018:08)
   
 
Titel:SOU 2020:3 Hållbar slamhantering – Betänkande från Utredningen om en giftfri och cirkulär återföring av fosfor från avloppsslam (M 2018:08)
Utgivningsår:2020
Omfång:748 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138250174
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om en giftfri och cirkulär återföring av fosfor från avloppsslam (M 2018:08)
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2020:3
Ämnesord:Miljörätt , Fastighetsrätt , Offentlig rätt

Pris: 710 SEK exkl. moms

 

Dagens systemlösningar för avloppshantering etablerades i mitten av förra seklet. Sverige var på flera sätt ett föregångsland och ligger även långt framme i den fortsatta utveckling som sker av reningsanläggningar.

Utredningen har redovisat dagens tekniska möjligheter för slamhantering med fosforåtervinning samt utifrån olika scenarier om en utfasning av framtida slamspridning utformat två alternativ till reglering m.m. Några av förslagen som presenteras:

• förbud mot spridning av avloppsslam på eller i mark genom (1) totalt spridningsförbud med mycket begränsade undantag, eller (2) spridningsförbud med utgångspunkt i att eventuella risker kan hanteras och åtgärdas – undantag medges enligt detta alternativ för hygieniserat och kvalitetssäkrat slam på produktiv jordbruksmark,
• återvinningskrav på minst 60 procent av den fosfor som finns i avloppsslammet för allmänna avloppsreningsanläggningar överstigande 20 000 pe,
• uppdrag till Naturvårdsverket att koordinera det nationella uppströmsarbetet och säkra en central kompetens- och stödfunktion för avloppsfrågor och resurser i kretslopp. Naturvårdsverket föreslås vidare ansvara för regelbundet återkommande kontrollstationer i samverkan med andra myndigheter för att säkra kvaliteten
på det avloppsslam som övergångsvis eller mer långsiktigt får spridas, samt
• uppdrag till Naturvårdsverket att efter samråd med andra berörda myndigheter föreslå kompletterande reglering för andra organiska gödselmedel. Förbud mot slamspridning bedöms annars leda till att avloppsfraktioner i olika former, som biokol, kan spridas som ersättning för slam utan större begränsningar eller kvalitetskrav.

Utredningen konstaterar att arbetet enligt direktiven varit väl avgränsat, men även väckt en rad frågor om anknytande behov och utvecklingslinjer.

Särskild utredare: Gunnar Holmgren
 
  © 2017 Jure AB