Prop. 2010/11:52 Följdändringar inom skatte- och tullområdet med anledning av Lissabonfördraget
   
 
Titel:Prop. 2010/11:52 Följdändringar inom skatte- och tullområdet med anledning av Lissabonfördraget
Utgivningsår:2011
Omfång:127 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201011052
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2010/11:52
Ämnesord:Skatterätt , Offentlig rätt , EU-rätt

Pris: 121 SEK exkl. moms

 

Lissabonfördraget om ändring av fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen (Lissabonfördraget) undertecknades i Lissabon den 13 december 2007. Fördraget trädde i kraft den 1 december 2009.

Lissabonfördraget innehåller ändringar i och tillägg till de grundläggande fördragen och vissa protokoll som hör till dem. Fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget) kvarstår i förändrad form, medan fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen (EG-fördraget) har bytt namn till fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget). Artiklarna i fördragen har numrerats om. Europeiska unionen (EU) har ersatt och efterträtt Europeiska gemenskapen (EG) som juridisk person.

För att anpassa svensk lagstiftning till Lissabonfördraget måste följdändringar göras i författningar som berörs av Lissabonfördraget. I denna proposition behandlas ändringar i författningar inom skatte- och tullområdet.

 
  © 2017 Jure AB