Regeringens skrivelse 2010/11:162 Riksrevisionens rapport om skattebefrielse för biodrivmedel
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2010/11:162 Riksrevisionens rapport om skattebefrielse för biodrivmedel
Utgivningsår:2011
Omfång:153 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201011162
Serie:Propositioner nr. 2010/11:162
Ämnesord:Offentlig rätt , Skatterätt , Miljörätt

Pris: 74 SEK exkl. moms

 

I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av Riksrevisionens iakttagelser i granskningsrapporten Biodrivmedel för bättre klimat - Hur används skattebefrielsen? (Riksrevisionen 2011:10).

Regeringen instämmer delvis i Riksrevisionens iakttagelser men vill betona att skattebefrielsen av biodrivmedel bidrar både till uppfyllelse av klimatmålet och målet om 50 procent förnybar energi samt om 10 procent förnybara bränslen inom transportsektorn till 2020. Detta gör att kostnaden för skattebefrielsen inte enbart kan ses som en prislapp på minskade utsläpp av växthusgaser.

I budgetpropositionen för 2011 bedömer regeringen att Sverige ska fortsätta sträva efter att på ett kostnadseffektivt sätt nå de nationella och
internationella klimat- och energipolitiska målen. Arbetet med att samordna de ekonomiska styrmedlen på klimat- och energiområdet så att den önskvärda styrningen blir samhällsekonomiskt effektiv fortsätter härmed. Syftet med ett fortsatt analysarbete är att i god tid innan 2020 ha väl avvägda ekonomiska styrmedel som vid behov kan användas. Detta är särskilt angeläget om det inom ramen för den s.k. kontrollstation 2015 bedöms behövas ytterligare åtgärder för att nå uppsatta mål 2020. Arbetet omfattar även ett kortsiktigt analysarbete för att ta fram förslag på en skattemässig hantering av biodrivmedel när statsstödsgodkännandet löper ut den 31 december 2013.
 
  © 2017 Jure AB