Prop. 2013/14:153 Genomförande av direktivet om ansökningsförfarandet för vissa uppehålls- och arbetstillstånd
   
 
Titel:Prop. 2013/14:153 Genomförande av direktivet om ansökningsförfarandet för vissa uppehålls- och arbetstillstånd
Utgivningsår:2014
Omfång:61 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201314153
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2013/14:153
Ämnesord:Offentlig rätt , Arbetsrätt

Pris: 40 SEK exkl. moms

 

I propositionen lämnas förslag till genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/98/EU av den 13 december 2011 om ett enda ansökningsförfarande för ett kombinerat tillstånd för tredjelandsmedborgare att vistas och arbeta på en medlemsstats territorium och om en gemensam uppsättning rättigheter för arbetstagare från tredjeland som vistas lagligen i en medlemsstat.

I propositionen görs bedömningen att merparten av direktivets bestämmelser motsvaras av den ordning som i dag gäller vid ansökan om och beviljande av uppehålls- och arbetstillstånd i Sverige. För att uppfylla direktivets krav på likabehandling med svenska medborgare i fråga om social trygghet föreslås dock en ändring i socialförsäkringsbalken. Förslaget innebär att det inte längre ska krävas viss bosättningstid i Sverige för personer som inte är svenska medborgare vid beräkning av försäkringstid för rätt till sjuk- och aktivitetsersättning i form av garantiersättning för dem vars försäkringsfall inträffat före det år de fyllde 18 år. Förslaget leder även till vissa följdändringar.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juni 2014.

Propositionen bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Miljöpartiet de gröna.
 
  © 2017 Jure AB