Prop. 2013/14:104 Insatser för vissa nyanlända invandrares etablering m.m.
   
 
Titel:Prop. 2013/14:104 Insatser för vissa nyanlända invandrares etablering m.m.
Utgivningsår:2014
Omfång:81 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201314104
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2013/14:104
Ämnesord:Offentlig rätt , Arbetsrätt

Pris: 40 SEK exkl. moms

 

Regeringen föreslår att en nyanländ invandrare som utan godtagbart skäl avvisar ett erbjudet lämpligt arbete inte ska ha rätt till fortsatta insatser enligt den s.k. etableringslagen. Detta ska gälla under förutsättning att han eller hon har arbete eller arbetssökande som huvudsaklig aktivitet enligt sin etableringsplan.
En ändring i etableringslagen föreslås som innebär att en etableringsplan får förlängas utöver 24 månader för en nyanländ som deltar i etableringsinsatser på deltid på grund av föräldraledighet.
Vidare föreslås även:

att rätten till prestationsbaserad stimulansersättning inom utbildning i svenska för invandrare avskaffas.
en nyanländ som är familjemedlem till en utlänning som har beviljats arbets- och uppehållstillstånd för högkvalificerad anställning, s.k. EU-blåkort, ska erbjudas samhällsorientering enligt lagen om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare
att föräldraledighetslagen justeras så att det tydliggörs att särregleringen för adoptivföräldrar enbart avser ledighet som inte är beroende av att föräldrapenning tas ut samtidigt
rätt till ledighet för att på grund av sjukdom prova annat arbete. Ändringen innebär att dagar i sjukperioder ska läggas samman enligt motsvarande bestämmelse i socialförsäkringsbalken.


Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2014.
 
  © 2017 Jure AB