Prop. 2015/16:100 2016 års ekonomiska vårproposition
   
 
Titel:Prop. 2015/16:100 2016 års ekonomiska vårproposition
Utgivningsår:2016
Förlag:Riksdagen
ISBN:201516100
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2015/16:100
Ämnesord:Ekonomi , Offentlig rätt , Skatterätt

Pris: 247 SEK exkl. moms

 

Propositionen innehåller regeringens förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken. Riktlinjernas syfte är att ange politikens inriktning inför budgetpropositionen för 2017.

I propositionen lämnas även förslag till vissa ändringar av utgiftsområdenas indelning.

Innehåll:

-Kapitel 01 Förslag till riksdagsbeslut
-Kapitel 02 Riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken
-Kapitel 03 Den makroekonomiska utvecklingen
-Kapitel 04 De budgetpolitiska målen
-Kapitel 05 Inkomster
-Kapitel 06 Utgifter
-Kapitel 07 Den offentliga sektorns finanser, statens budgetsaldo och statsskuld
-Kapitel 08 Kommunsektorns finanser och sysselsättning
-Kapitel 09 Utmaningar för sysselsättningspolitiken
-Kapitel 10 Bedömning av finanspolitikens långsiktiga hållbarhet
-Kapitel 11 Ändrad fördelning av ändamål och verksamheter på utgiftsområden
-Bilaga 1 Tabellsamling makroekonomisk utveckling och offentliga finanser
-Bilaga 2 Fördelningspolitisk redogörelse
-Bilaga 3 Investeringar och kapitalstock
 
  © 2017 Jure AB