Prop. 2019/20:197 Delegationsbestämmelser för Skatterättsnämnden och Forskarskattenämnden och några ändringar i fråga om informationsutbyte på skatteområdet
   
 
Titel:Prop. 2019/20:197 Delegationsbestämmelser för Skatterättsnämnden och Forskarskattenämnden och några ändringar i fråga om informationsutbyte på skatteområdet
Utgivningsår:2020
Omfång:81 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201920197
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2019/20:197
Ämnesord:Offentlig rätt , Skatterätt

Pris: 57 SEK exkl. moms

 

I propositionen lämnas förslag till delegationsbestämmelser för Skatterättsnämnden och Forskarskattenämnden. Förslagen innebär att Skatterättsnämnden ska få lämna över till ordföranden, vice ordföranden eller någon som tjänstgör vid nämndens kansli att fatta andra beslut än att lämna förhandsbesked eller avvisa en ansökan om sådant besked. En liknande delegationsbestämmelse föreslås för Forskarskattenämnden.

Vidare lämnas förslag som avser motverkande av skadlig skattekonkurrens och föranleds av att OECD vid utvärdering har konstaterat att Sverige inte fullt ut lever upp till standarden för informationsutbyte i fråga om motverkande av skadlig skattekonkurrens. Skatteverket har inte alltid tillgång till nödvändiga uppgifter för att kunna avgöra med vilka stater och jurisdiktioner informationsutbyte ska ske. Därför föreslås att sökanden ska lämna ytterligare uppgifter i fråga om förhandsbesked i skattefrågor och ansökningar om godkännande för tonnagebeskattning.

Det lämnas även ett förslag om undantag från utbyte av lokalt lämnade land-för-land-rapporter på skatteområdet som innebär att Skatteverket inte ska överföra rapporter som lämnas av svenska enheter som inte är moderföretag eller ställföreträdande moderföretag i en multinationell koncern till andra stater och jurisdiktioner än medlemsstater i Europeiska unionen. Förslaget föranleds av att nya vägledande riktlinjer i fråga om automatiskt utbyte av land-för-land-rapporter har publicerats av OECD.

Förslagen föreslås träda i kraft den 1 december 2020.
 
  © 2017 Jure AB