Prop. 2021/22:272 Statens stöd till trossamfund samt demokrativillkor vid stöd till civilsamhället
   
 
Titel:Prop. 2021/22:272 Statens stöd till trossamfund samt demokrativillkor vid stöd till civilsamhället
Utgivningsår:2022
Omfång:271 sid.
Förlag:Regeringskansliet
ISBN:202122272
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2021/22:272
Ämnesord:Offentlig rätt , Övrigt

Pris: 179 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslår regeringen att en ny lag om statsbidrag till trossamfund införs.

Den nya lagen ska innehålla bestämmelser om när ett annat trossamfund än Svenska kyrkan är berättigat till statsbidrag.

Regeringen föreslår att den nu gällande lagen (1999:932) om stöd till trossamfund upphävs. Regeringen föreslår också att definitionen av trossamfund i lagen (1998:1593) om trossamfund ändras, samt att det i den lagen införs nya bestämmelser om statlig avgiftshjälp till andra trossamfund än Svenska kyrkan.

Regeringen föreslår att ett demokrativillkor ska gälla för stöd ur Allmänna arvsfonden enligt lagen (2021:401) om Allmänna arvsfonden och för stöd till trossamfund enligt den nya lagen om statsbidrag till
trossamfund och enligt lagen om trossamfund.

Regeringen gör även bedömningen att ett likalydande demokrativillkor som det som föreslås för stöd ur Allmänna arvsfonden bör uppställas för övrig statlig bidragsgivning som riktar sig till civilsamhället. Eftersom denna bidragsgivning regleras främst i förordningar, bör ett likalydande demokrativillkor föras in i de förordningar som reglerar övriga villkor för bidragsgivningen.

Regeringen föreslår vidare att en ny lag om personuppgiftsbehandling och en ny bestämmelse om sekretess införs.

De nya lagarna och lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2023.
 
  © 2017 Jure AB