Amici Curiae Marknadsdomstolen 1971-2016

Festskrifter, Marknadsrätt, Immaterialrätt
 Inbunden, 761 sid, Pris: 826 SEK exkl. moms
Ledighetslagarna
Garpe Bengt, Göransson Håkan Gabinus
Arbetsrätt
 316 sid, Pris: 280 SEK exkl. moms
 

Commercial Arbitration in Sweden
9789172237964 Madsen

– A Commentary on the Arbitration Act (1999:116) and the Arbitration Rules of the Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce

Nu utkommer en femte reviderad upplaga av denna lagkommentar till både den svenska Lagen om skiljeförfarande och Reglerna för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Den nya upplagan är uppdaterad till 1 mars 2019 och kommenterar alla de senaste ändringarna i Handelskammarens skiljedomsregler. Boken vänder sig till alla jurister, som antingen i egenskap av skiljemän eller som ombud i skiljetvister, har behov av en fyllig framställning över skiljeförfarande i Sverige.

Författaren Finn Madsen är advokat och var mellan 1995 och 2016 delägare i Advokatfirman Vinge KB (Malmökontoret). I januari 2017 startade han den egna advokatbyrån Madsen Lawfirm. Han har stor erfarenhet av svenska såväl som internationella skiljeförfaranden.

Den nya upplagan innehåller som bilagor den senaste engelska texten av Skiljedomsreglerna, de Förenklade skiljedomsreglerna samt Medlingsreglerna från Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut, samt rättsfallsregister, sakregister och källförteckning. Boken är skriven på engelska.För mer info och beställning
Hyressättning – Prisets reglering vid bostadshyra


Den svenska bostadshyresmarknaden har varit underkastad omfattande prisreglering sedan år 1942. I denna doktorsavhandling i civilrätt kartläggs den rättsutveckling som successivt och effektivt omreglerat en krislagstiftning med offentligrättslig prägel till ett civilrättsligt prisregleringssystem av permanent karaktär för att åstadkomma hyressättning av en skälig hyra. Kartläggningen ger besked om en rättsutveckling som gått i mer allomfattande riktning.

Hyressättningsregleringen på bostadshyresmarknaden har en dualistisk regleringsregim där den normerande funktionen på 83 procent av bostadshyresmarknaden återfinns i den andra: (i) Det som följer av det personliga hyresavtalet och dess reglering genom normer i lag, och (ii) det kollektivavtalsbaserade regleringssystemet med intresseorganisationer som normerande aktörer som det andra (det kollektiva hyresförhandlingssystemet). Samspelet mellan dessa regimer benämns bruksvärdessystemet. Hyressättningens normer, mekanismer, aktörer och praktiska tillämpning i båda regimerna studeras i avhandlingen.

För lägenheter vars prissättning inte är underkastad bruksvärdessystemet återfinns hyressättningsreglering i särskilda regler. Sammantaget skapar den hyresrättsliga legislativa infrastrukturen en regleringsmodellbunden skälighet. I studien analyseras därför vad som utgör en skälig hyra vid s.k. privatuthyrning, andrahandsuthyrning på hyresrättssektorn, kooperativ hyresrättsupplåtelse, blockuthyrning, blandad upplåtelse, hur skäligheten fastställs, skälighetens referensvärde enligt tillämplig regleringsmodell samt regleringsmodellernas samspel och befruktning. Även Europadomstolens prövning av hyressättningsreglering och skyddet för privat egendom enligt Europakonventionen är föremål för analys.

Haymanot Baheru är verksam vid Stockholm Centre for Commercial Law, Juridiska fakulteten, Stockholms universitet, och har specialiserat sig på bostadsmarknadsfrågor.


För mer info och beställning
Kontrollägande och uppköpsreglering

— Likabehandling vid offentliga uppköpserbjudanden och effekterna i bolagsstyrningen


av Erik Lidman

I avhandlingen undersöks först aktieägarens funktioner i bolagsstyrningen och förutsättningarna för att investerare ska ha möjlighet och incitament att utöva dessa funktioner. Därefter analyseras huruvida reglerna om offentliga uppköpserbjudanden kan antas försämra förutsättningarna för ägarengagemang. Slutsatsen är att reglerna om budplikt och de strikta reglerna om budgivarens möjlighet att tillmäta aktiers rösträtt (prisdifferentiering) betydelse i bestämmandet av budvederlaget påverkar förutsättningarna för ägarengagemang negativt. Slutligen presenteras förslag på hur reglerna om offentliga uppköpserbjudanden kan utformas för att förbättra förutsättningarna för ett aktivt aktieägande i de svenska börsbolagen. Utöver den ovanstående regleringsanalysen som är bokens huvudtema innehåller boken också omfattande utredningar av rättsläget avseende reglerna om likabehandling i samband med offentliga uppköpserbjudanden samt reglerna om likabehandling i aktiebolagslagen.


För mer info och beställning
Studier rörande påföljdspraxis m.m. (E-BOK)

– Elektronisk version November 2019


Ny upplaga av e-boken uppdaterad till oktober 2019.

I denna upplaga, som ges ut enbart som e-bok, har de senaste lagändringarna och rättsfallen beaktats. Rättsfall från HD till och med mitten av oktober 2019 har kunnat beaktas samt RH-referat till och med referat 2018:46. Boken är uppdaterad med statistikuppgifter avseende år 2018.

Studier rörande påföljdspraxis med mera är den enda kommenterande praxissammanställningen i sitt slag och ett välkänt hjälpmedel för domare, åklagare och advokater vid bedömningen av påföljdsfrågor.

I boken redogörs för domstolarnas påföljdsbestämningspraxis. De riktlinjer som tillämpas av åklagare vid utfärdande av strafföreläggande finns också med liksom kommentarer ur motiv till främst nyare lagstiftning.


För mer info och beställning
Affärsjurist
— En bok om yrket

Det här är en bok som i första hand riktar sig till jurister i början av sin karriär, men även till äldre jurister som på ett enkelt och snabbt sätt vill bredda sin erfarenhetsbas. Den behandlar utifrån författarens personliga erfarenheter många aspekter av yrket som i regel inte lärs ut på juristutbildningen. I boken får du insikter om livet på advokatbyrå, konkreta tips kring förhandlingar, hur man skriver avtal och promemorior, tänker strategiskt vid tvister, hanterar klienter och blir delägare.

Vidare får du ta del av en hel del lärdomar inom en rad andra relevanta områden baserade på författarens praktiska erfarenheter som affärsjurist under en period av drygt 30 år.

Ulf Ohrling, som nu har avslutat sin advokatkarriär, har varit mångårig delägare hos Vinge och Mannheimer Swartling. Genom boken önskar han ge tillbaka lite till det yrke som han älskat så mycket. Ulf är sedan 2004 verksam i Kina och är baserad i Hongkong där han sedan 2019 bedriver konsultverksamhet genom Ohrling Advisory Ltd.


För mer info och beställningSolvensregler – FörsäkringsrörelseManualen Del 1


I och med genomförandet av Solvens II-direktivet har revideringen av FörsäkringsrörelseManualen delats upp i tre delar; Solvensregler, Rörelseregler och Bolagsregler.

I november publiceras den första delen: Solvensregler.

Solvensregler är en bruksanvisning till försäkringsföretagens solvensregler för styrelse, ledning, jurister, aktuarier, revisorer och alla andra som arbetar med försäkringsföretagens styrning, juridik, aktuariella frågor, compliance, riskhantering, finansiering, tillsyn, redovisning och revision.
Boken ger svar på bl.a. följande frågor:

- Vad går solvensreglerna ut på?

- Var hittar jag de relevanta reglerna?

- Hur ska reglerna tolkas?

- Vilka är de relevanta förarbetena?

- Vad gäller utöver solvensreglerna?

- Vilka är de ”hårda” - kvantitativa - kraven?

- Vilka är de ”principbaserade” - kvalitativa - kraven?

- Vad ska man offentliggöra och när?

- Vad ska man rapportera om och när?

- Hur ska solvensreglerna tillämpas på gruppnivå?

- Vad skiljer tjänstepensionsföretagens solvensregler från försäkringsföretagens?


För mer info och beställningThe Law and Practice of International Finance Series (PAKET)


The Law and Practice of International Finance series is your definitive guide to international finance. It considers the full range of topics across nine volumes, setting out the law and practice of trading assets on the international markets. This essential work, by one of the leading finance specialists of a generation, provides a simple, unified and distilled account of the whole topic. It sets out complex products in simple terms, alongside providing practical guidance on the structuring of deals and agreements, negotiating points and sample precedents. Over 388 jurisdictions are surveyed, providing the broadest possible perspective on the international financial markets.

Philip Wood is one of the leading authorities on international finance worldwide, as well as a practitioner and teacher. He was a partner in international law firm Allen & Overy until his retirement in 2018, and for ten years was head of the banking department. Subsequently he led the firm’s Global Law Intelligence Unit. Philip is the Yorke Distinguished Visiting Fellow at the University of Cambridge, and has previously been Visiting Professor in International Financial Law at the University of Oxford, Queen Mary University of London, and the London School of Economics. He has lectured at more than 60 universities worldwide and has written more than 20 books.För mer info och beställning


Sekretess! – Handbok om offentlighets- och sekretesslagstiftningenOffentlighetsprincipen innebär att allmänheten och massmedia har rätt till insyn i myndigheters verksamhet. Den innebär bl.a. att alla
svenska medborgare, liksom utländska medborgare, har rätt att ta del av myndigheternas allmänna handlingar, i den utsträckning de inte är hemliga. Regler som gäller hanteringen av förfrågningar om att få ta del av allmänna handlingar finns huvudsakligen i tryckfrihetsförordningens
andra kapitel och i offentlighets- och sekretesslagen.
De som hanterar allmänna handlingar måste vara väl förtrogna med dessa regler och om eventuella bestämmelser om sekretess som aktualiseras.

I denna praktiska läro- och handbok som nu utkommer i sin nittonde upplaga, redogörs för vad en allmän handling är samt för hur en prövning av en begäran om utlämnande av en allmän handling görs. Det beskrivs också hur en sekretessprövning går till i praktiken. Det ges ett stort antal exempel på aktuell rättspraxis. Boken innehåller förutom en lättillgänglig beskrivning av tillämpliga regler och vad de innebär i praktiken ett utförligt sökordsregister. Det finns också ett avsnitt med vanliga frågor och svar. Som bilaga
finns hela offentlighets- och sekretesslagen samt utdrag ur tryckfrihetsförordningen och några andra relevanta författningar. Boken är uppdaterad till rättsläget den 1 augusti 2019. Det innebär att de omfattande strukturella och redaktionella förändringar i tryckfrihetsförordningen som trädde i kraft den 1 januari 2019 har beaktats.

Irja Hed har arbetat med frågor om offentlighet och sekretess i många år hos JO och vid justitiedepartementet, både praktiskt och teoretiskt och undervisar även i ämnet. Hon är numera verksam vid Tullverkets huvudkontor.

För mer info och beställning


Festskrift till Wiweka Warnling Conradson

I juni 2019 avgår Wiweka med pension från sin professur i offentlig rätt efter mer än 20 år sedan hon installerades. Med anledning av detta är det en ära att hylla henne med denna festskrift i vilken en lång rad kollegor, många inom den offentliga rätten, men också kollegor från andra rättsområden och fält, bidrar med texter om allt från kommuners möjligheter att engagera sig i utrikespolitiska frågor till missbruk och beroende bland ensamkommande barn. En kär vän och kollega till Wiweka som avsåg att lämna ett bidrag till festskriften var Annika Lagerqvist Veloz Roca som tyvärr alldeles för tidigt gick bort i juli 2018. Med boken sänder vi en tanke till Annika som vi tror skulle ha uppskattat texterna lika mycket som vi hoppas att Wiweka ska göra.

Redaktionskommittén har bestått av Richard Arvidsson, Pernilla Leviner, Jane Reichel, Mauro Zamboni och Karin Åhman. Arbetet har förenklats avsevärt av all den hjälp vi fått av Maria Refors Legge, doktorand i offentlig rätt, och vi är också tacksamma för det generösa bidrag som erhållits av Stiftelsen juridisk fakultetslitteratur.

INNEHÅLL:

Richard Arvidsson
Omprövningsbeslut till den skattskyldiges nackdel vid utebliven självdeklaration

Petter Asp
Om gradindelade oaktsamhetsdelikt

Hedvig Bernitz
Barn med rätt till skolgång i Sverige enligt EU-rätten

Ulf Bernitz
Tillåtligheten av lagstiftning och generella normbeslut som ingriper i en pågående rättegång

Thomas Bull
Porösa lagar

Ann-Christin Cederborg
Barn- och elevombudets utredningar och beslut efter anmälan om kränkningar i skolan

Jonas Ebbesson
Miljöskydd och mänskliga rättigheter runtom i världen

Ulrik von Essen
Kommuners möjligheter att engagera sig i utrikespolitiska frågor

Katarina Fast Lappalainen
Några synpunkter om ett enhetligt system för sanktionsavgifter utifrån ett människorättsperspektiv

Anna Kaldal
Den nordiska barnahusmodellen som exportvara

Moa Kindström Dahlin
Missbruk och beroende bland ensamkommande barn

Jan Kleineman
Förtydligandet av det allmännas skadeståndsrättsliga informationsansvar

Rune Lavin
Förvaltningsdomstolarna och förvaltningslagen

Lotta Lerwall
Avgifter i skolan

Pernilla Leviner
Barnrätt som ämne, tema eller perspektiv?

Anna-Sara Lind
Den offentliga rätten i mångvetenskaplig forskning

Cecilia Magnusson Sjöberg
Digitala personer – en ny rättsfigur?

Ruth Mannelqvist
Upprättelse genom ersättning till vanvårdade barn

Lena Marcusson
Utbildningsrätten

Titti Mattsson
Socialtjänstens barnavårds-utredningar i privat regi

Erik Nerep
Den aktiebolagsrättsliga separationsprincipen och aktieägaravtalets gränser

Joakim Nergelius
Är bristande beredning grund för åsidosättande av en lag enligt 11 kap. 14 § Regeringsformen

Annika Nilsson
Tillsyn och självinkriminering

Jaan Paju
Rättighetsstadgan – något för alla?

Vilhelm Persson
Etikprövning av rättsvetenskap

Anne Ramberg
Om barns rättigheter

Maria Refors Legge
Dold myndighetsutövning inom tillsynsverksamhet

Jane Reichel
Offentlighet i en globaliserad värld

Richard Sahlin
Barnets bästa och faderns rättviseintresse

Andrea Sundstrand
Offentlig upphandling och sponsring

Lotta Vahlne Westerhäll
Prevention och sanktion på arbetsmiljöområdet

Henrik Wenander
Varför en rätt till domstolsprövning av förvaltningsbeslut?

Karin Åhman
Något om ”förvaltningsrätt i ett näringsrättsligt perspektiv” eller offentlig rätt för kommersiella aktörer (kommersiell förvaltningsrätt)

Åsa Örnberg
Socialt engagemang i kommunala bolags energiverksamhet

För mer info och beställningVänbok till Anne Ramberg

Texterna i denna vänbok tillägnas Anne Ramberg i samband med att hon till följd av pensionering lämnar sitt uppdrag som generalsekreterare i Sveriges advokatsamfund.

Bidragen:
Förbud hellre än eget ansvar? Om lagstiftaren och moralen
Olle Abrahamsson

I tystnadspliktens gränsland – advokatetiska frågeställningar utan säkra svar
Bo Ahlenius

Hilda – ett långsiktigt arbete för ökad jämställdhet
Gudrun Antemar

Undervisning och examination i konstitutionell rätt inom ramen för Advokatexamen
Jan-Mikael Bexhed

Generalsekreteraren och chefen
Maria Billing

2000-talets viktigaste lagförslag för att bekämpa organiserad brottslighet och terrorism
Thomas Bodström

Lagrådet och lagstiftaren – en konstitutionell balansgång
Thomas Bull

Företagsöverlåtelseavtalen och advokatkårens ansvar som normgivare
Axel Calissendorff

The Role of Bar Associations in Promoting the Rule of Law and Defending Human Rights
Hans Corell

Anne Ramberg – rak i ryggen som en fura
Clarence Crafoord

Juridisk fakultet – nu och i framtiden
Mattias Dahlberg

Migration, invandring, flykting, asyl
Anders Danielsson

Kampen för advokatmonopolet
Christer Danielsson

Medierna och rätten – några tankar i tiden
Peter Danowsky

Högsta domstolen och advokatmålen
Lars Edlund & Johnny Herre

The Crisis of our Time – The Rise of Populism
Mark Ellis

Korruption – ett brott utan brottsoffer?
Elisabet Fura

Hur bör domstolar och andra berörda förhålla sig till fel som förekommer i lagstiftningen?
Torkel Gregow

Ett pris med högt värde och god avkastning
Thomas Hammarberg

Anne Ramberg och några domstolsfrågor
Sigurd Heuman

Advokatundersökningar på uppdrag av det allmänna
Johan Hirschfeldt

Esse non videri
Bengt Ivarsson

Något om sekretesskyddet för en advokats elektroniska information
Stefan Lindskog

Övergång mellan byråer – hur skyddas klientens intressen?
Lena Frånstedt Lofalk

Om Ankie – en porträttskiss
Claes Lundblad

Tre nummer av Advokaten
Mats Melin

Ett ovanligt lagstiftningsärende
Johan Munck

Förslag till förändringar i straffprocessrätten – inte utan faror för rättssäkerheten
Tomas Nilsson

Den offentliga representantens roll i disciplinnämnden
Lotty Nordling

Advokatsamfundets röst
Thomas Olsson

Inrättandet av Europeiska åklagarmyndigheten – ett första steg mot en överstatlig straffrättskipning inom EU?
Anders Perklev

Anne Ramberg – Ett ideal för 2000-talets jurist?
Christina Ramberg

Hållbara advokater
Biörn Riese

Rekrytering av ordinarie domare – igen
Thomas Rolén

En sak ska du ha klart för dig. Jag är examinerad advokat. Det är inte du.
Stefan Ruben

Så går det till i disciplinnämnden
Börje Samuelsson

Novus actus interveniens
Mårten Schultz

Pressetiken är oproportionerlig
Ola Sigvardsson

Om att frånträda styrelseuppdrag
Sven Unger

Om att dra en lans – glimtar av en orädd debattör sedd österifrån. Rättsstaten och mänskliga rättigheter samt betydelsen av mentorering
Carita Wallgren-Lindholm

Några reflektioner om utmaningar att bekämpa barnäktenskap i Sverige – vilken roll har juridiken och politiken?
Wiweka Warnling Conradson & Pernilla Leviner

Den mödosamma vägen från PON till MEN
Fredrik Wersäll

Varför advokat? För att det är världens bästa yrke!
Claes Zettermarck

Sydafrika: Framgångsrik frihetskamp med juridiken som vapen
Christian Åhlund

Något om betydelsen av fakta inom juridiken – eller hur vi beskriver verkligheten
Karin Åhman

För mer info och beställning


Studier rörande allmän straffrättspraxis m.m.

Studier rörande allmän straffrättspraxis m.m. är en sammanställning av prejudikat från Högsta domstolen inom det rättsområde som går under beteckningen straffrättens allmänna del. Med detta avses straffrättsliga regler som är gemensamma för alla eller för flertalet brott. Boken innehåller också allmänna framställningar av gällande rätt på de områden som tas upp.

Boken inleds med ett avsnitt om betydelsen av prejudikat. Sedan följer en översiktlig genomgång av det som brukar kallas brottsbegreppet och därefter avsnitt om legalitetsprincipen, det subjektiva rekvisitet, uppsåt och oaktsamhet.

Samtliga bestämmelser i brottsbalkens 23 och 24 kap. behandlas. Detta innebär att lagregler och praxis beträffande exempelvis försök, förberedelse och medverkan till brott finns med. Vidare beskrivs gällande rätt och praxis i fråga om bl.a. nödvärn, laga befogenhet, nöd och straffrättsvillfarelse. Även vissa oskrivna regler på området, t.ex. ansvarsfrihetsgrunden social adekvans, redovisas.

Studier rörande allmän straffrättspraxis m.m. har sin tyngdpunkt i sammanställningen av Högsta domstolens vägledande avgöranden. Boken, som nu kommer ut i sin första upplaga, riktar sig främst till praktiskt verksamma jurister såsom domare, åklagare och advokater som sysslar med brottmål.

För mer info och beställning


Kommunallagen - En kommentar

Lagkommentaren till den nya kommunallagen är nu uppdaterad per den 1 januari 2019. Författaren kommenterar lagen paragraf för paragraf med hänvisningar till förarbeten och rättsfall som anges i direkt anslutning till den bestämmelse som avgörandet behandlar.

Under 2018 har bl.a. nya bestämmelser om s.k. kommunal avtalssamverkan tillkommit, se 6 kap. 1 § och 9 kap. 37 och 38 §§ kommunallagen. Genom sådan avtalssamverkan ges kommuner och landsting möjlighet att överlåta sina uppgifter till en annan kommun eller annat landsting utan hinder av lokaliseringsprincipen i 2 kap. 1 § kommunallagen. Viss justeringar i kommunallagen har också gjorts med anledning av att lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning trädde i kraft den 1 januari 2019. Några aktuella rättsfall har lagts till.

Boken innehåller även en jämförelsetabell mellan den nya och den tidigare kommunallagens paragrafer samt ett omfattande sakregister.

Framställningen riktar sig främst till jurister, advokater, förtroendevalda och tjänstemän med uppdrag i eller med kommuner och landsting/regioner men kan också vara till nytta för intresserade kommunmedlemmar.

Kommunallagen är regelverket som avgör vilka tjänster som en kommun eller landsting får utföra, hur det politiska bestämmandet sker, vilket ansvar och vilka uppgifter de förtroendevalda har, vilken rätt till inflytande vi som kommunmedlemmar har i kommuner och landsting, hur de kommunala medlen ska förvaltas, osv. Den praktiska betydelse som kommunallagen har i alla våras dagliga liv kan knappast överskattas.

Patrik Kastberg jobbar som biträdande chefsjurist på Region Skåne och skriver även juridiska analyser för JP Infonet. Han ger regelmässigt råd till såväl ägare som styrelser och verkställande direktörer i kommunala aktiebolag och håller löpande föreläsningar inom för boken relevanta rättsområden. Patrik Kastberg är bl.a. medlem i Sveriges Kommunaljuridiska Förening och har även gett ut boken Kommunala aktiebolag – en handbok.

För mer info och beställning


Sveriges Rikes Lag 2019 (blått klotband)

Sveriges Rikes Lag gillad och antagen på Riksdagen år 1734, stadfäst av Konungen den 23 januari 1736. Med tillägg av författningar som publicerats i Svensk Författningssamling fram till början av januari 2019.En systematiskt bearbetad sammanställning av svensk lagstiftning med gällande lagar, förordningar, EU-förordningar och andra författningar.

Hänvisningar görs till förarbeten, författningar och avgöranden från EU-domstolen, Europadomstolen, Högsta domstolen, Högsta förvaltningsdomstolen (tidigare Regeringsrätten), Arbetsdomstolen samt Migrationsöverdomstolen. Författningsregistret och det utförliga sakregistret underlättar sökandet i lagboken.

För mer info och beställning


Metoder för rättstillämpning och lagtolkning – Generaliseringar, logik och argumentation

Denna bok innehåller en undersökning av HD:s nya rättstillämpningsmetoder såsom de utvecklats de senaste decennierna. Generaliseringar spelar numera en stor roll och de har i stor utsträckning trängt undan den rättstillämpning som förekommer i äldre tiders kasuistiska prejudikat. HD:s rättstillämpningsmetoder utgör mönster för all lagtolkning som går ut på att fastställa gällande rätt och göra förutsägelser om hur HD kommer att bedöma olika lagtolkningsfrågor.

Domare, advokater och andra jurister kan inte lösa svåra rättsfrågor om de inte vet vilken metod som ska användas. De måste veta vad en metod är och att ett delresonemang inte är någon metod som leder fram till någon lösning av en rättstillämpningsfråga. En jurist måste känna till alla de tankeled som ingår i olika metoder och i vilken ordning resonemangen ska utföras. En metod beskrivs inte genom att den ges ett namn och betecknas som rättsdogmatisk eller rättsanalytisk.

Bokens metodologiska undersökning baseras på analyser av 450 HD-fall, de flesta från 2000-talet. Studien grundas också på vetenskapsteoretisk litteratur och överväganden av behovet av att förbättra och modifiera HD:s rättstillämpningsmetoder som förmodligen ännu befinner sig i ett utvecklingsstadium. Den rättsteoretiska doktrinen från slutet av 1900-talet tar främst sikte på den kasuistiska rättstillämpningens metodik. Denna litteratur är föråldrad.

För mer info och beställning


Förlåt, det är Göran som är död
– en brottslig satir

Nu är den här. Sveriges (Europas?) första lärobok i juridik i skönlitterär form, en brottslig satir, som ger läsaren chansen att skratta hela vägen till sista raden där det avslöjas ”hur det går” i den här mångbottnade kriminalhistorien.

Det inträffar en hel del otäcka saker på vägen – titeln skvallrar om det – men inte bara det. Här finns ett rikt persongalleri, såsom det hederliga kommunalråd, de intriganta kommunaltjänstemän, den lättlurade domare, den lömske nämndeman, den aggressiva åklagare, den virrige advokat och den sluge invandrare, som har huvudrollerna; de inkompetenta målsägandebiträdena icke att förglömma. Brygden spetas av erotik, utpressning och matchfixning.

Åtskilliga personer figurerar alltså i denna bok. Ingen likhet med personer i levande livet är en tillfällighet.

Det här är alltså en form av lärobok, men stoffet är inte tillrättalagt som det brukar vara, utan tvärtom står verkligheten i förgrunden. Det kommer an på läsaren att spana efter de rättsliga problem som göms i myllret av händelser. Läsaren uppmuntras även att granska ohållbara resonemang, polisiära tabbar, usla förhör, ja t.o.m. juridiska gåtor.*

Boken är ämnad även för praktiker, som vill ta del av en kriminell historia. De kan lära av sina kolleger och kanske rentav känner igen sig i deras fadäser.

Claes Sandgren är professor emeritus i civilrätt, verksam vid Stockholm Centre for Commercial Law, Stockholms universitet.

*Exempel: Vilka är de tre möjligheterna att tolka följande mening: ”Kvinnor får lättare förkylningar än män.”?

För mer info och beställning


Nätkränkningar - som rättsligt och demokratiskt problem

Språkbruket på internet kan vara hårt och hänsynslöst. Avarter betraktas ibland som en fara för demokratin. Man syftar då på att människor skräms från att delta i den fria samhällsdebatt som är demokratins livsnerv. Institutet för juridik och internet gav Hans-Gunnar Axberger, professor i konstitutionell rätt och specialiserad på medierätt, i uppdrag att belysa ämnet.

I Nätkränkningar som rättsligt och demokratiskt problem redovisar han hur hot, integritetskränkningar m.m. bedöms i juridiska sammanhang och diskuterar vad som behöver utvecklas. Ett samhälle måste skydda sina institutioner och respekten för dess befattningshavare. Men gäller det i samma grad politiskt förtroendevalda? Axberger ser behov av ansvarsutkrävande för det som förekommer på internet och pekar på möjligheter till utvidgat rättsskydd men är skeptisk till att lagreglera demokratisk debatt.

För mer info och beställning


Festskrift till Göran Millqvist

I januari 2019 pensioneras Göran Millqvist från sin anställning som professor vid Stockholms universitet. För att hedra honom och hans verksamhet som rättsvetare och lärare har vänner och kolleger beslutat att tillägna honom en festskrift. Görans omfattande rättsvetenskapliga verksamhet har främst avsett civilrätt med inriktning mot sakrätt samt insolvensrätt. Hans pedagogiska insatser har vunnit stor uppskattning bland såväl studenter som doktorander. Många doktorander har fått stöd i besvärliga situationer och den pedagogiska ådran visas av de omtyckta läroböckerna i sakrätt. Görans kapacitet visas även av den omfattande och centrala verksamheten vid sidan av forskning och undervisning. Under lång tid har han varit redaktör för Juridisk Tidskrift. Vidare är han ordförande i centrala stiftelser för stockholmsfakulteten, med den s.k. Casselstiftelsen i spetsen. Uppskattningen av Göran som person och kollega märks slutligen av bidragen till festskriften; många har velat medverka och spridningen bland dem, såväl geografiskt som ämnesmässigt, är stor.

Redaktionskommittén har bestått av professorerna Lars Gorton, Lars Heuman, Annina H. Persson och Gustaf Sjöberg. Festskriften ges ut inom ramen för skriftserien vid Stockholm Centre for Commercial Law (SCCL).

Innehåll:

- Hur står det till med hyresgästens säkerhet? Några tankar om depositionsvillkor, separationsrätt och rätt till ränta
Elisabeth Ahlinder

- Fordringshavarmötet och minoriteten – Några spridda tankar om minoritetsskyddet
Oskar Andrews

- JB 2 kap. 1 § 1 st. – ett hinder för funktionsförsäljning?
Ingrid Arnesdotter

- Passivitet inom avtalsrätten
Niklas Arvidsson och Lars Gorton

- Något om skillnaden mellan en madrass och ett konto – del II
Petter Asp

- Sakrätt och renskötselrätt
Bertil Bengtsson

- Bankstöd och resolution i Sverige och EU
Ulf Bernitz

- Konkursbos rätt att överlåta varumärkeslicens
Christopher Büller, Kent Hägglund och Erik Selander

- Tvistlösning på nätet och konsumenträtten
Johan Bärlund

- Psykiska arbetsskador – ingen regel utan undantag, inget undantag utan regel
Mia Carlsson

- Europeisk avtalsrätt i EU-domstolens praxis
Rolf Dotevall

- Förfogandelegitimation och teknikneutralitet
Emil Elgebrant

- Vad gäller numera som förutsättning för utmätning av en bostadsfastighet eller bostadsrätt?
Torkel Gregow

- Köparens undersökning av varan i samband med köpet
Ronney Hagelberg

- Att vara (flera gånger) eller inte vara – frågor om fel, rättsliga fel och leasing
Per Henriksson

- Slutregleringsklausuler i stadfästa förlikningsavtal
Lars Heuman

- Kreditförsäkring som garanti för byggnadsentreprenad
Torbjörn Ingvarsson

- Ytterligare en variant av betalningstidpunkt
Svante O. Johansson

- Straffrätten i EU och dess betydelse för svensk rättstillämpning
Marie Karlsson-Tuula

- Begreppet ”samma skada” och varför en revisor inte bör kunna övervältra sitt oaktsamhetsansvar på bolagets styrelse
Jan Kleineman

- Överlåtelse av återvinningsbar egendom
Gertrud Lennander

- Europeisering av nordisk tingsrett?
Kåre Lilleholt

- Några frågor om tolkning av försäkringsavtal
Eva Lindell-Frantz

- Något om särskild handräckning
Stefan Lindskog

- Aftalelovens § 36 – historien og nogle af perspektiverne
Lennart Lynge Andersen

- Något om behoven av att underhålla och utveckla den nordiska (funktionalistiska) rättstraditionen – Segelbåtsfallet
Claes Martinson

- Utebliven pensionering eller höjd pensionsålder – lagstiftarens svek
Mikael Mellqvist

- Tillförande av fastighetsanknutna objekt – En liten studie i rättssubjektivitetens gränser
Jori Munukka

- Betingelser – en svårfångad sakrättslig företeelse
Annina H Persson

- Godtrosförvärvsreglerna, stöldfallet, försäkringsbolags vindikationsrätt
och borgenärsskydd – och äganderätten
Johan Sandstedt

- Över ån efter vatten – ”Saras pengar” NJA 2009 s. 500
Patrik Schöldström

- Om besök – välkomna och ovälkomna – Oannonserade
platsundersökningar i banker ur ett rättighetsperspektiv
Gustaf Sjöberg

- Partsinriktad avtalstolkning
Ola Svensson

- Samma mutbrott för den privata sfären som för den offentliga?
Suzanne Wennberg

- Gäldenärens rådighet över sin egendom vid företagsrekonstruktion
Rolf Åbjörnsson

För mer info och beställning


Valrätt – en introduktion till den rättsliga regleringen av de allmänna valen

I den nyskrivna boken Valrätt ger författaren en samlad bild av den rättsliga regleringen av de allmänna valen i Sverige. För att förklara valsystemet något utförligare lämnas en redogörelse för bakgrunden till reglernas tillkomst och syfte. Vidare berörs stora delar av den rättstillämpning som vallagen har genererat. Framställningen inriktas härvid främst på den tillämpning som har utvecklats sedan Valprövningsnämnden inrättades i samband med att den nuvarande regeringsformen antogs, men även aktuell äldre rättspraxis redovisas.

I texten hänvisas tämligen utförligt till olika valrättsliga rättskällor. Samlat lämnas hänvisningar till samtliga förarbeten till vallagen och dess ändringar från 1972 års vallag och framåt. Vidare har register gjorts till de lagrum som hänvisas till, liksom till de avgöranden som berörs i rättstillämpningen. Även viktigare litteratur har redovisats i källförteckningen. Slutligen har en aktuell version av de mest centrala lagtexterna bilagts med hänsyn till att framför allt vallagen kan vara svår att få fram i sin helhet. Tanken är att boken både ska vara användbar i det praktiska arbetet och underlätta för den som vill gå djupare i sina undersökningar. Den är även lämplig som kurslitteratur vid studier av det svenska valsystemet.

Svante O. Johansson, jur. dr, är sedan år 2011 justitieråd i Högsta domstolen. Han var tidigare verksam som professor (med specialinriktning mot sjörätt och annan transporträtt) vid Göteborgs universitet, Handelshögskolan, samt vid Oslo universitet. Han har på olika sätt deltagit vid utarbetandet av både 1997 och 2005 års vallag, samt vid många av ändringarna till dessa lagar. Han är sedan år 2016 ersättare för ordföranden i Valprövningsnämnden.

För mer info och beställning


Studier rörande påföljdspraxis m.m.

Ny sjätte upplaga av den tryckta boken,

samt ny elektronisk version maj 2018.

Denna sjätte tryckta upplaga av Studier rörande påföljdspraxis med mera är grundligt omarbetad samt väsentligt utvidgad i förhållande till den femte tryckta upplagan som kom ut år 2013.

Rättsfall från Högsta domstolen t.o.m. början av april 2018 samt RH-referat t.o.m. 2017:37 har kunnat beaktas.

Boken har getts en ny struktur och är indelad i fyra delar: En allmän del, en del som avser brottsbalksbrotten, en del som avser specialstraffrätten och en fjärde del som avser företagsbot, näringsförbud och utvisning. I översynen har de allmänna texterna ändrats där det har behövts och urvalet av rättsfall har aktualiserats. Genom utvidgningen av boken finns numera i princip samtliga brottsbalksbrott redovisade. Undantagna är endast förtalsbrotten samt brott enligt 18,19 och 22 kap. BrB. Vidare har en utvidgning skett av redovisningen av specialstraffrätten genom att alla brott som redovisas i kriminalstatistiken även finns med i denna bok. Också kapitlet om företagsbot har utvidgats till att nu omfatta alla typer av brott där företagsbot förekommer i publicerad praxis.

E-boken är i förhållande till den förra upplagan uppdaterad med lagändringar, statistikuppgifter (2016 års uppgifter) och ett flertal nya rättsfall. Även ändringar i den allmänna texten har skett där det har behövts. Rättsfall från Högsta domstolen samt lagändringar till och med början av april 2018 har kunnat beaktas samt RH-referat till och med referat 2017:37.

Studier rörande påföljdspraxis med mera ges ut både som tryckt bok och som e-bok. Hösten 2015 var första gången som en ny upplaga kom ut i elektronisk version. Därefter har ytterligare två e-upplagor publicerats, med ungefär ett års mellanrum. Denna sjätte tryckta upplaga utgör därmed den nionde upplagan av boken. Omarbetningen och utvidgningen av boken till den struktur som den har nu skedde redan inför förra e-upplagan. En uppdatering har därefter skett med anledning av ny lagstiftning och nya rättsfall.

Studier rörande påföljdspraxis med mera är den enda kommenterande praxissammanställningen i sitt slag och ett välkänt hjälpmedel för domare, åklagare och advokater vid bedömningen av påföljdsfrågor. I boken redogörs för domstolarnas påföljdsbestämningspraxis. De riktlinjer som tillämpas av åklagare vid utfärdande av strafföreläggande finns också med liksom kommentarer ur motiv till främst nyare lagstiftning.

För mer info och beställning om den elektroniska versionen

För mer info och beställning om den tryckta boken


Festskrift till Stefan Lindskog

I augusti 2018 avgår Stefan Lindskog med pension från tjänsten som justitieråd och ordförande vid Högsta domstolen. För att hedra hans omfattande verksamhet som rättsvetenskapsman, domare och advokat har ett antal kollegor, vänner och elever beslutat att tillägna honom en festskrift. Inte minst mot bakgrund av Stefan Lindskogs synnerligen omfattande rättsvetenskapliga författarskap framstår det också som naturligt att hylla honom med en festskrift av ovanligt omfång.

Redaktionskommittén har bestått av justitieråden Johnny Herre, Svante O. Johansson, Lars Edlund samt före detta justitierådet Gertrud Lennander och professorn Jan Kleineman. Festskriften ges ut inom ramen för skrift­serien vid Stockholm Centre for Commercial Law (SCCL). Stefan Lindskog har allt sedan tillkomsten av SCCL ingått i dess styrelse

För mer info och beställning


Kommunallagen - En kommentar

Den 1 januari 2018 trädde en ny kommunallag (SFS 2017:725) i kraft. Författaren kommenterar den nya lagen paragraf för paragraf med hänvisningar till förarbeten och rättsfall.

Den nya boken vänder sig till jurister, advokater, förtroendevalda, tjänstemän som har uppdrag med eller i kommuner eller landsting/regioner. Även intresserade kommunmedlemmar bör ha nytta av boken.

Bland nyheterna i lagen märks att fullmäktige getts möjlighet att bestämma att styrelsen i kommunen eller landstinget ska kunna besluta i specifika frågor som rör andra nämnders verksamhet (6 kap 8 § kommunallagen). Det har också slagits fast att varje kommun och landsting ska ha en tjänsteman, direktör, som har den ledande ställningen bland de anställda (7 kap 1 § kommunallagen). Direktörens roll ska fastställas av styrelsen i en instruktion. En annan nyhet är att reglerna för anmälan av delegationsbeslut förenklats på så sätt att det blir upp till nämnden själv att avgöra om anmälan behövs (7 kap 8 § kommunallagen). Den nya lagen innebär också att den kommunala anslagstavlan ska vara webbaserad (8 kap 9 § kommunallagen). Detta medför bland annat att fullmäktiges sammanträden inte längre måste annonseras i den lokala tidningen. Den nya lagen innebär också en förstärkning på revisionens område. Detta sker bland annat genom att det införs ett krav på att revisorernas budget ska beredas av fullmäktiges presidium (11 kap 8 § kommunallagen) och genom att de sakkunniga revisionsbiträdena ges rätt att uttala sig i fullmäktige när revisionsberättelsen behandlas (5 kap 32 § kommunallagen).

Boken innehåller en jämförelsetabell mellan den nya och den tidigare kommunallagens paragrafer samt ett sakregister.

Patrik Kastberg jobbar som biträdande chefsjurist på Region Skåne och skriver även juridiska analyser för JP Infonet. Han ger regelmässigt råd i kommunalrättsliga frågeställningar och håller löpande föreläsningar om bl.a. kommunallagen, kommunala aktiebolag och andra kommunalrättsliga frågor.
Patrik Kastberg är medlem i Sveriges Kommunaljuridiska Förening och har tidigare gett ut boken Kommunala aktiebolag – en handbok.


För mer info och beställning


Sveriges Rikes Lag 2018 (blått klotband)

Sveriges Rikes Lag gillad och antagen på Riksdagen år 1734, stadfäst av Konungen den 23 januari 1736. Med tillägg av författningar som publicerats i Svensk Författningssamling fram till början av januari 2018.

Bland ny lagstiftning som har tagits in i lagboken 2018 kan nämnas:

- En ny Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
- Den nya kommunallagen (2017:725)
- Lagen (2017:496) om internationellt polisiärt samarbete
- Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
- Lag (2017:807) om ansvarsfrihet vid vissa vapenbrott
- Lag (2017:151) om meddelarskydd i vissa enskilda verksamheter
- EU:s dataskyddsförordning 679/2016
- EU:s nya insolvensförordning 848/2015
- Konkurrensskadelag (2016:964)
- Lagen om personnamn (2016:1013)
- En ny lag om offentlig upphandling (2016:1045)
- Lag (2016:1306) med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning
- Lag (2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden


Lagboksappen 2018 kommer ut i anslutning till den tryckta lagboken och kommer att uppdateras en gång under året. Precis som du är van vid med den tryckta lagboken så kan du bläddra, sätta bokmärken och göra anteckningar – direkt i appen. Allt med riktig lagbokskänsla. Finns att ladda ned i Google play och App Store - bara för dig som köpt årets lagbok. Tillgänglig från januari 2018 till och med januari 2019.

För mer info och beställning


Brott och påföljder – En lärobok i straffrätt om Brottsbalken

Brott och påföljder är en modern läro- och referensbok i straffrätt som blivit mycket uppskattad. Boken utkommer nu i sin sjätte reviderade upplaga.

I bokens allmänna del kommenteras främst brottens rekvisit, förstadierna till samt medverkan vid brott liksom nödvärn, nöd, laga befogenhet och de andra ansvarsfrihetsgrunderna. I den så kallade brottskatalogen kommenteras samtliga gärningar i brottsbalken, många med hänvisningar och belysande exempel från rättspraxis.

Slutligen kommenteras de straff och andra påföljder som kan följa på brott. I avdelningen om påföljderna har framställningen koncentrerats till de kapitel som anger principerna för de olika straffen och påföljderna samt straffmätningen. Även reglerna om preskription och förverkande har getts ett ganska stort utrymme.

Sedan den föregående upplagan har det skett fler än 100 lagändringar, av vilka främst kan nämnas de i åttonde, nionde och tionde kapitlen. Utöver detta har i sjuttonde kapitlet även straffbelagts grovt fall av våld eller hot mot tjänsteman. Även paragrafen om övergrepp i rättssak har ändrats. Under senare år har också tillkommit en del intressanta rättsfall.

Det har därför känts befogat att presentera en ny sjätte upplaga.

Författare till boken är Gösta Westerlund, före detta universitetslektor i straffrätt vid Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet, rådman Mats Dahlström, samt juris licentiat Anette Strand, tidigare verksam inom kriminalvården. De tre författarna har även tidigare varit verksamma som lärare på Polishögskolan i Sörentorp.

För mer info och beställning


Sekretess! – Handbok om offentlighets- och sekretesslagstiftningen

Offentlighetsprincipen innebär att allmänheten och massmedier har rätt till insyn i myndigheters verksamhet. Den innebär bl.a. att alla svenska medborgare, liksom medborgare i andra länder, har rätt att ta del av myndigheternas allmänna handlingar i den utsträckning de inte är hemliga. Regler som gäller handläggningen av förfrågningar om att få ta del av allmänna handlingar finns i tryckfrihetsförordningens andra kapitel och i offentlighets- och sekretesslagen. De som hanterar allmänna handlingar måste vara väl förtrogna med dessa regler och om eventuella bestämmelser om sekretess som aktualiseras.

I denna praktiska handbok som nu utkommer i sin artonde upplaga redogörs för vad en allmän handling är samt för hur en sekretessprövning går till i praktiken. Det ges ett stort antal exempel på aktuell rättspraxis. Boken innehåller förutom en lättillgänglig beskrivning av de regler som gäller och vad de innebär i praktiken ett utförligt sökordsregister. Det finns också ett avsnitt med vanliga frågor och svar. Som bilaga finns hela offentlighets- och sekretesslagen samt utdrag ur tryckfrihetsförordningen och några andra relevanta författningar. Boken är uppdaterad till rättsläget den 1 oktober 2017.

Irja Hed är ämnesråd vid Justitiedepartementet. Hon har arbetat med frågor om offentlighet och sekretess i många år hos JO och vid justitiedepartementet både praktiskt och teoretiskt och även undervisat i ämnet.

För mer info och beställning


Amici Curiae Marknadsdomstolen 1971-2016

I samband med att Marknadsdomstolen upphörde den 31 augusti 2016 beslutade domstolen tillsammans med Institutet för immaterial- och marknadsrätt vid Stockholms universitet (IFIM) att utge en minnesskrift som belyser hur marknadsrätten utvecklats under de drygt fyra decennier som domstolen varit verksam.

Boken innehåller dessutom ett mycket användbart register över Marknadsdomstolens samtliga avgöranden 1971-2016. Med hjälp av sökorden finner man lätt vilka domar som behandlar ett visst ämnesområde.

Redaktionskommittén har bestått av Per Carlson, Per Jonas Nordell, Jan Rosén och Ulf Bernitz.

Bland bidragen märks:

Håkan Andersson
- Metodkrav i mötet mellan skadeståndsrätt och områdena för icke-materiella ingrepp

Ulf Bernitz
- Generalklausulen i marknadsföringslagen – dess utveckling och räckvidd belyst genom MD:s praxis

Per Carlson
- Officialprövning i marknadsföringsmål om vitesförbud – en illusion

Marianne Levin
- Skyddet mot efterbildning – en europeisk smaksak numera

Per Jonas Nordell
- Marknadsföringslagens kännedomskrav

Mikael Pauli
- Rättskraft i marknadsföringsmål

Mårten Schultz
- Orsaksbedömningar vid skadestånd för otillbörlig marknadsföring

Monique Wadsted
- Marknadsdomstolen – min domstol

Det finns även ett sökordsregister över Marknadsdomstolens avgöranden 1971-2016.

För mer info och beställning


Civilprocessuella uppsatser

I denna uppsatssamling behandlas frågor om skillnaden mellan rättsfrågor och bevisfrågor, edition, åberopsskyldighet, fastställelsetalan, förlikning, tolkning, preklusion, edition, rättegångskostnader, innebörden av olika processhandlingar, processledning, prövningstillstånd, avtalsmöjligheter på processrättens område.

Professor Lars Heumans artiklar har utgivits i flera olika tidskrifter och samlingsverk. En del är numera svåråtkomliga och därför har en samling av dessa varit efterfrågad. Den föreliggande uppsatssamlingen innehåller civilprocessuella uppsatser som offentliggjorts under åren 1978 till och med 2016.

Artiklarna är sorterade under följande rubriker:
Talan
Åberopanden
Verkningar och tolkning av processhandlingar
Förlikning
Preklusion
Bevisupptagning, bevisvärdering och rättstillämpning
Edition
Rättskraft, lispendens och intervention
Rättegångskostnad
Prövningstillstånd
Prejudikat
Allmänna frågor om olika processformer.

Boken innehåller i allt 41 uppsatser.

För mer info och beställning


Kommersiella entreprenadavtal i praktiken

Kommersiella entreprenadavtal i praktiken beskriver innehållet i och tillämpningen av entreprenadjuridiken ur ett praktiskt perspektiv. Standardavtalen AB 04 och ABT 06 har en central plats i denna beskrivning. Även standardavtalet ABK 09 och praktiska frågeställningar avseende konsultavtal får betydande utrymme. Också småhusentreprenader berörs.

I boken belyses ett flertal av de juridiska områden som har stor praktisk betydelse för parterna i ett entreprenadavtal. Boken är skriven för såväl jurister som andra verksamma inom byggbranschen.

För mer info och beställning


Svenska skrivregler – Språkrådet

Denna fjärde upplaga innehåller:
- ett helt nytt kapitel om hantering av engelska ord och texter
- utökade och preciserade råd om avstavning, foge-s, förkortningar, hantering av främmande tecken samt stavning av lånord och främmande ort- och personnamn
- mer detaljerade råd om källhänvisningar och källförteckningar
- nya råd om hantering av arabiska och serbisk-makedonsk kyrilliska.

Här finns även regler och råd om bl.a.
- stor och liten bokstav
- citat och anföring
- rubriker, stycken, typsnitt och grafisk form
- punktuppställningar, tabeller och diagram
- att skriva brev, e-brev, protokoll, rapporter och webbtexter
- val av ord- och böjningsformer
- hop- och särskrivning av uttryck som för sent och i dag
- datumformat och andra sifferuttryck
- kommatering
- skrivtecken som kolon, snedstreck, tankstreck och tre punkter
- fonetiska tecken och andra specialtecken
- alfabetisk sortering av ord och namn i kataloger och listor.

För mer info och beställning


AD om uppsägning av personliga skäl och avskedande

Vad har Arbetsdomstolen (AD) sagt om när man kan säga upp en arbetstagare med alkoholism? Vilken nivå brukar det så kallade allmänna skadeståndet ligga på när arbetsgivaren sagt upp någon utan saklig grund eller utan att följa procedurreglerna vid uppsägning? Svaren på dessa och många andra frågor om uppsägning av personliga skäl och avskedande av arbetstagare finns i denna bok.

Boken presenterar reglerna såsom AD själv har uttryckt sig om vad som gäller. Domstolens domar innehåller ofta vägledande uttalanden och pedagogiska sammanfattningar, och domstolen följer regelmässigt vad den själv har sagt gäller. Boken innehåller utvalda vägledande citat ur mer än 290 domar, sorterade under olika beskrivande rubriker så att det ska vara lätt att hitta. Dessutom finns korta noteringar om ytterligare domar om hur stort allmänt skadestånd som arbetsgivaren behövt betala för brott mot olika regler i anställningsskyddslagen.

Boken vänder sig såväl till arbetstagere och deras fackliga representanter som till personalchefer, förhandlare och andra som arbetar med personalfrågor hos arbetsgivaren.

Bland frågor som behandlas kan nämnas:
- Kan man säga upp bara en del av ett anställningsavtal?
- Uppsägning för omreglerande av anställningsavtal.
- Fingerad arbetsbrist.

För mer info och beställning


Upphandlingens grunder

– en introduktion till offentlig upphandling och upphandling i försörjningssektorerna

Den 1 januari 2017 träder nya upphandlingslagar i kraft; lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (för den s.k. klassiska sektorn), lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna och lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner. Utöver detta innebär ny rättspraxis från såväl EU-domstolen som svenska domstolar i många avseende förändrade förutsättningar för offentlig upphandling och upphandling i försörjningssektorerna.

I den fjärde utökade upplagan av Upphandlingens grunder redogörs för bestämmelserna i upphandlingslagarna och för hur de påverkar upphandlande myndigheter, enheter och leverantörer. I likhet med upphandlingslagarna följer kapitelindelningen i boken i huvudsak de olika stegen i upphandlingsprocessen, hela vägen från bestämmelserna om val av tillämpliga bestämmelser och upphandlingsförfarande till bestämmelserna om tilldelningsbeslut och tecknande av kontrakt samt överprövning och skadestånd. Dessutom ges en introduktion till några av de alternativa upphandlings-, avtals- och finansieringsformer som blivit allt vanligare under de senaste åren, till lagen (2008:962) om valfrihetssystem och till lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet samt till den nya lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner.

Upphandlingens grunder riktar sig till offentliga inköpare, leverantörer, jurister, upphandlingskonsulter, studenter och andra som vill ha en pedagogisk introduktion till upphandlingsområdet eller ett stöd i sitt dagliga arbete med upphandlingsfrågor. De tidigare upplagorna av Upphandlingens grunder har bl.a. använts som kurslitteratur i såväl juristutbildningar som andra utbildningar vid universitet och högskolor.

Den offentliga upphandlingen och upphandlingen i försörjningssektorerna i Sverige omsätter årligen uppskattningsvis drygt 634 miljarder kronor. På många områden är det offentliga den i särklass största köparen av varor, tjänster och byggentreprenader. I stort sett all offentlig verksamhet och en betydande del av det svenska näringslivet påverkas därför av rättsutvecklingen på upphandlingsområdet.

Kristian Pedersen är advokat och delägare i Advokatfirman Kahn Pedersen. Förutom mångårig erfarenhet av arbete som advokat har han tidigare arbetat både vid Nämnden för offentlig upphandling och vid Konkurrensverket. Han är författare till en lång rad artiklar om upphandlingsfrågor i olika juridiska tidskrifter samt medförfattare till Centrala frågeställningar vid offentlig upphandling.

För mer info och beställning


Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens

– upphovsrätt - patent - mönster - varumärken - namn - firma - otillbörlig konkurrens

Immaterialrätt ger en samlad framställning av hela ämnesområdet. Boken är välkänd och allmänt använd alltsedan första upplagan kom ut 1983.

Fjortonde upplagan speglar immaterialrättens starkt ökade ekonomiska betydelse och snabba europeisering. Kapitlet om upphovsrätten har arbetats om. Framställningen har genomgående överarbetats med hänsyn till den snabba utvecklingen och de många nyheterna i europeisk och svensk lagstiftning och rättspraxis.

Boken behandlar bl.a.
– upphovsrätten – skyddet för författare, konstnärer, kompositörer, artister, fotografer m.fl.
– patenträtten – skyddet för uppfinningar
– mönsterrätten – skyddet för formgivning
– känneteckensrätten – skyddet för varumärken, förpackningar, näringsidkares firma, personnamn, titlar på verk, domännamn m.m.
– otillbörlig konkurrens – reglerna om företagshemligheter, vilseledande efterbildning, renommésnyltning, licensavtal, konkurrensklausuler m.m.

Immaterialrätt fokuserar i första hand på de immateriella rättigheternas utformning, faktiska funktion och tillämpning i praxis. Boken används som lärobok i juristutbildningen och vänder sig också till jurister, patentombud, kulturadministratörer, marknadskommunikatörer och andra som har kontakt med ämnesområdet eller någon av dess delar.

Ulf Bernitz är professor i europeisk integrationsrätt vid Stockholms universitet.
Lars Pehrson är professor i civilrätt vid Stockholms universitet.
Jan Rosén är professor i civilrätt vid Stockholms universitet.
Claes Sandgren är professor i civilrätt vid Stockholms universitet.

Immaterialrätt har utarbetats inom ramen för verksamheten vid Institutet för Immaterialrätt och Marknadsrätt och Centre for Commercial Law vid Stockholms universitet.

För mer info och beställning


Festskrift till Lars Pehrson

I maj 2016 avgick Lars Pehrson med pension från professuren i civilrätt vid Stockholms Universitet. För att hedra hans mångåriga och framstående gärningar har ett antal kollegor, vänner och lärjungar beslutat att tillägna honom en festskrift. Redaktionskommittén har bestått av Ulf Bernitz, Jan Kleineman, Jessika van der Sluijs och Jori Munukka.

Lars disputerade 1981 på en framstående avhandling i varumärkesrätt. Han har bakom sig en omfattande akademisk forskar- och lärargärning med tyngdpunkt på immaterialrätt, bolagsrätt och värdepappersrätt samt europarätt.

Innehåll:

- The legal concept of ‘home’: A concealed but embedded feature of Swedish landlord and tenant law, occasionally infringing human rights?
Haymanot Baheru

- En studie om kravet på särskiljningsförmåga vid firmaregistrering
Merit Berlips Persson

- Direktivet om otillbörliga affärsmetoder ca tio år senare. Reflektioner kring genomslaget i Sverige
Ulf Bernitz

- Konkurrensklausuler i komparativ belysning
Niklas Bruun

- Om bolagsstämmans ansvarsfrihetsbeslut
Urban Båvestam

- Några reflektioner om rättelseklausuler
Axel och Kaj Calissendorff

- Något om åberopande i skiljeförfarande
Karl Erik Danielsson

- Konkurrensförbud vid företagsöverlåtelser och Alfa Quality Moving-målet
Bengt Domeij

- Arrangörens ansvar för uppgifter vid emittering av obligationslån – ett norskt rättsfall
Lars Gorton

- Ensam de facto kontroll – en konkurrensrättslig blick in i framtiden
Lars Johansson

- Aktiebolagslagens generalklausuler. Insjöar eller torra land?
Svante Johansson

- Till frågan om majoritetskrav vid bolagsstämmobeslut om ansvarsfrihet
Henrik Karlström

- Domännamnstvist(s)löseri?
Gunnar W. G. Karnell

- Revisorsansvaret – metodfrågor i gränsområdet mellan bolagsrätt och skadeståndsrätt
Jan Kleineman

- Varumärken from konsument­synpunkt – a journey through time
Annette Kur

- Något om rättsutlåtanden i Nytt juridiskt arkiv
Gertrud Lennander

- Varumärken från konsument­synpunkt 35 år senare
Marianne Levin

- Kommission som förutsätter självinträde – några tankar om resultatintresse, självinträde och kommittentens dispositionsrätt över kommissionsgodset?
Anders Lundin

- Något om den skattemässiga behandlingen av olovlig utdelning o.dyl.
Peter Melz

- Avtalade överlåtelseförbud
Jori Munukka

- Om generalklausulerna och likhetsprincipen i aktiebolagslagen
Erik Nerep

- Varumärkesrättsligt skydd för så kallad trade dress
Per Jonas Nordell

- Television i nätmiljön – vad är det?
Jan Rosén

- Jämn könsfördelning i bolagsstyrelser – särskilt om arbetstagarrepresentanterna
Catarina af Sandeberg

- Obligatorisk ansvarsförsäkring för VD och styrelseledamöter?
– några kommentarer mot bakgrund av utredningen om revisorns skadeståndsansvar (SOU 2016:34)
Jessika van der Sluijs

- Om ändring av bolagsordning
Carl Svernlöv

- Näringsfriheten – en rättighet av grundläggande betydelse för EU:s framtid
Nils Wahl

- Dis-Incorporating Corporate Social Responsibility
Mauro Zamboni

- Något om skyldigheten att iaktta bolagets intresse vid insolvens
Jessica Östberg

För mer info och beställning


Commercial Arbitration in Sweden

– A Commentary on the Arbitration Act (1999:116) and the Arbitration Rules of the Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce

Nu utkommer en fjärde reviderad upplaga av denna lagkommentar till både den svenska Lagen om skiljeförfarande och Reglerna för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Den nya upplagan är uppdaterad till 1 januari 2016 och kommenterar de senaste ändringarna i Handelskammarens skiljedomsregler. Boken vänder sig till alla jurister, som antingen i egenskap av skiljemän eller som ombud i skiljetvister, har behov av en fyllig framställning över skiljeförfarande i Sverige.

Författaren Finn Madsen är advokat och sedan år 1995 delägare i Advokatfirman Vinge KB (Malmökontoret). Som medlem av Vinges process- och skiljedomsgrupp har Finn Madsen stor erfarenhet av svenska såväl som internationella skiljeförfaranden.

Den nya upplagan innehåller som bilagor den senaste engelska texten av Skiljedomsreglerna, de Förenklade skiljedomsreglerna samt Medlingsreglerna från Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut, samt rättsfallsregister, sakregister och källförteckning. Boken är skriven på engelska.

“Commercial Arbitration in Sweden provides us with a valuable and up-to-date understanding of the Swedish System in operation and a comprehensive commentary on the SCC Rules, both new and existing. World business has the means through this work to see why Sweden and Stockholm are good choices for their international arbitrations."
- Phillip Capper, partner and Head of International Arbitration at White & Case LLP in London and Former Chairman of the Faculty of Law at the University of Oxford.

För mer info och beställning


Bertil Bengtsson 90 år (NY TITEL)


Bertil Bengtsson har gjort enastående insatser som forskare, lärare, författare, domare och lagskrivare. Därför har han en unik ställning i jurist-Sverige. Han förärades en festskrift 1993 men har sedan dess oförtrutet arbetat vidare. Om någon svensk jurist förtjänar två festskrifter så är det Bertil Bengtsson.

I samband med Bertil Bengtssons 90-årsdag vill vi, kollegor, vänner och lärjungar, hylla honom med en andra festskrift. Bidragen är många och spänner över breda fält vilket speglar Bertils unika gärning.Innehåll:

- Q emeritus
Bengtsson, Bertil
- Christina Allard
Samerätten – ett besvärligt rättsområde
- Håkan Andersson
Patientbegreppets gränsområden
- Bjarte Askeland
Lempningsregelen («jämkningsregeln») i erstatningsrettens system
- Ellen Margrethe Basse
Forureneren betaler princippets betydning for forurenings-
ansvaret i Danmark
- Severin Blomstrand
Bertil Bengtsson i Nytt Juridiskt Arkiv
- Mia Carlsson
I arbetet
- Clarence Crafoord
Rättighetskränkningar på arbetsmarknaden
- Bill W. Dufwa
Från Gaius till Bertil Bengtsson
- Lars Gorton och Dan Lindmark
Efterkontraktuella dispositioner
- Torkel Gregow
Brister i lagregleringen av institutet samäganderätt
- Johan Hirschfeldt och Lotta Lerwall
Friskolorna
- Torgny Håstad
Allemansrätt i preparerade skidspår och andra anläggningar?
- Bengt Ivarsson
Advokaten som skadevållare
- Svante O. Johansson
Bertil är sällan ute och cyklar, men ibland blir tåget försenat
- Jan Kleineman
Det allmännas ansvar för oaktsam felaktig information
- Anders Knutsson
Bertil och samerna
- Kai Krüger
Endrings- og tilleggsarbeider i entreprise- og fabrikasjonskontrakter
- Göran Lambertz och Ingemar Persson
Fråga Bertil
- Gertrud Lennander
Gåvoavsikt m.m.
- Eva Lindell-Frantz
Produktansvar avseende konsumenttjänst
- Stefan Lindskog
Straffliknande ekonomiska påföljder utom straffrätten
- Inge Lorange Backer
Samspillet mellom lovgivere og domstoler fra et norsk ståsted
- Marianne Lundius
Överläggning och återställning i Högsta domstolen
- Rose-Marie Lundström
Återförsäkring
- Amina Lundqvist, Magnus Medin och Dag Mattsson
Bertils lite okända lagstiftningsarbete
- Gabriel Michanek
Artskyddet, politiken och juridiken
- Kjell Å Modéer
Avtalslagen och socialstaten: Det svenska perspektivet
- Johan Munck
Riskberäkning och diskriminering
- Jori Munukka
Planlagstiftning som hävningsgrund i hyresförhållanden
- Marcus Radetzki
Några synpunkter på utformningen av entreprenad-allrisk-försäkringens felundantag
- Björn Sandvik
Köprättsligt ansvar och ansvar utom kontrakt
- Guðmundur Sigurðsson
Islandsk kompensasjonsrett ved arbeidsulykker
- Lena Sisula-Tulokas
Civilrättens splittring
- Anna Skarhed
Det allmännas skadeståndsansvar 1926–2016
- Jessika van der Sluijs
Hur påverkas direktkravsrätten av de nya preskriptions- och preklusionsreglerna i FAL?
- Kirsti Strøm Bull
Reineiernes ansvar for skade etter den norske reindriftsloven
- Erland Strömbäck
Skadeståndslagens födelse
- Harald Ullman
Ansvarsförsäkring i kontraktsförhållanden – då och nu
- Sven Unger
Om avtals slut
- Staffan Vängby
Om stenmurklor
- Fredrik Wersäll
Rättsbildning i särskilda domstolar
- Sammanställd av Rune Björk
Förteckning över Bertil Bengtssons juridiska skrifter 1993–2016

För mer info och beställning


Styrelseledamöters lojalitetsplikt

– Särskilt om förbudet att utnyttja affärsmöjligheter

I den nya boken beskrivs och analyseras lojalitetsplikten för styrelseledamöter, inklusive ett antal särskilda lojalitetsförpliktelser som alla kan härledas ur den allmänna lojalitetsplikten, såsom bl.a. skyldigheten att undvika och informera om intressekonflikter, förbudet att otillbörligen motta eller utnyttja förmåner eller andra fördelar i anledning av uppdraget, konkurrensförbudet, upplysningsplikten, tystnadsplikten och förbudet att utnyttja affärsmöjligheter som tillkommer bolaget. Vidare berörs kort de civil- och straffrättsliga sanktioner som kan aktualiseras vid ett brott mot lojalitetsplikten. I flera fall illustreras problemställningarna med praktiska typfall och exempel.

Det står alldeles klart att styrelseledamöter i svenska aktiebolag, till följd av den förtroendefulla ställningen, har en omfattande lojalitetsplikt. Däremot saknas i svensk rätt till stor del lagreglering och det finns endast ett fåtal författare som har uttalat sig i ämnet. Mot bakgrund av att brott mot lojalitetsplikten kan bli kännbara för såväl bolagen som de enskilda styrelseledamöterna, vilket inte minst de senaste årens företagsskandaler visar, är en klargörande analys av rättsläget angelägen.

Jessica Östberg har under flera års tid undervisat i associationsrätt och bolagsrätt vid bl.a. Stockholms universitet och andra högskolor och är knuten till Stockholm Centre for Commercial Law. Hon har tidigare arbetat som advokat under många år med särskild inriktning mot bolagsrätt och har dessutom viss erfarenhet av arbete som bolagsjurist. Härutöver har hon erfarenhet av styrelsearbete i såväl fåmansbolag som bolag med spritt ägande. Styrelseledamöters lojalitetsplikt är hennes doktorsavhandling.

För mer info och beställning


Rättsmedel

– Om- & överprövning av förvaltningsbeslut

En enskild – fysisk eller juridisk person – är missnöjd med ett förvaltningsbeslut och vill få det ändrat. Ibland kan det omprövas hos beslutsmyndigheten, i så fall en snabb och enkel väg, eller så kan det ofta – men inte alltid – överklagas till en högre instans (en domstol, någon förvaltningsmyndighet eller regeringen). Fast om det gäller ett regeringsbeslut är enbart rättsprövning hos Högsta förvaltningsdomstolen möjlig.

Nu nämnda fenomen är samtliga exempel på rättsmedel och värdefulla rättssäkerhetsgarantier, men kunskapen är bristfällig och osäkerheten utbredd. En ”motsträvig” lagstiftare har genom passivitet och illa genomtänkta, minimala reformer bidragit till en tämligen vildvuxen praxis. Många lever i villfarelsen att vi har en generell rätt till domstolsprövning, vilket författaren bestämt tillbakavisar. Vi har gott om oklara överklaganderegler och överklagandeförbud, trots att europarätten kan påfordra domstolsprövning.

Hur gör man då? I så fall vandrar man in i en ”normativ djungel” där de flesta kan gå vilse mellan ”paragrafer, principer och prejudikat”. Den enskilde kan behöva föra en rätt ojämn kamp mot ”övermakten”, varvid värdet av egen kunskap inte nog kan understrykas. Att överklaga hos förvaltningsrätten och åberopa europarätten (om man nu hanterar den) är en väg eller så kan man – kanske – stämma staten på skadestånd i tingsrätten.

För mer info och beställning
Kommunala aktiebolag - en handbok

Nu utkommer en mer omfattande monografi om kommunala aktiebolag.

Trots att de kommunala aktiebolagen utgör en viktig del både för det offentliga och för näringslivet i stort är det regelverk som reglerar dessa bolag endast mycket sparsamt behandlat i såväl tidigare litteratur som i rättspraxis. I den nya boken behandlar författaren en rad olika rättsområden med bäring på de kommunala aktiebolagen såsom aktiebolagslagen, kommunallagen, offentlighets- och sekretesslagen, det konkurrens- och statsstödsrättsliga regelverket, lag om offentlig upphandling, transparenslagen, osv.

Exempel på frågeställningar som behandlas är bl.a:
- Vilken verksamhet får ett kommunalt aktiebolag bedriva?
- Vilka formella krav måste ägaren se till att de kommunala aktiebolagen uppfyller?
- Vilka möjligheter har ägaren att styra bolaget?
- Vad bör ett aktieägaravtal som gäller ett kommunalt aktiebolag innehålla?
- Vilka kommunala aktiebolag måste tillämpa lag om offentlig upphandling och vad gäller köp mellan dessa bolag och ägaren?
- Statsstöd?
- När kan koncernbidrag lämnas?
- Kan kommunen behöva svara för det kommunala aktiebolagets skulder – ansvarsgenombrott?
- På vilket sätt är offentlighetsprincipen tillämplig på de kommunala aktiebolagen?

Patrik Kastberg jobbar som regionjurist på Region Skåne där han har ett särskilt ansvar för aktiebolags- och kommunalrätt. Han ger regelmässigt råd till såväl ägare som styrelser och verkställande direktörer i kommunala aktiebolag och håller löpande föreläsningar. Patrik Kastberg har tidigare jobbat specialiserat med bolags- och upphandlingsrättsliga frågor på advokatbyråer i såväl Sverige som Tyskland.

För mer info och beställning

Förvaltningsprocessrättens grunder

Förvaltningsprocessrätten är den del av juridiken som behandlar handläggningen av ärenden hos offentliga förvaltningsorgan. Man kan också säga, att termen förvaltningsprocessrätt sammanfattar det komplex av formföreskrifter och allmänna principer som är knutet till det administrativa beslutsfattandet.

Förvaltningsprocessrättens grunder vänder sig till studerande på universitetsnivå liksom till handläggare inom den offentliga förvaltningen, domare, advokater och andra som har behov av en orientering om det administrativa förfarandet. I bokens inledning presenteras ämnesområdet och särskilt de båda centrala begreppen ärende och beslut. Efter en genomgång av förvaltningsprocessrättens källor – där de allmänna förfarandelagarna, förvaltningslagen och förvaltningsprocesslagen, tilldrar sig särskilt intresse – följer framställningen gången av ett ärendes handläggning. Först behandlas förvaltningsförfarandets olika stadier, från ärendets anhängiggörande över beredningen fram till dess avgörande och beslutets verkställande, och därefter den process som uppkommer, om beslut överklagas. Avslutningsvis berörs reglerna om rättsprövning av regeringsbeslut och de s.k. extraordinära rättsmedlen. Framställningen illustreras med främst avgöranden från Högsta förvaltningsdomstolen (Regeringsrätten) och JO-beslut.

Hans Ragnemalm var vid sin pensionering regeringsråd och Regeringsrättens ordförande. Tidigare har han varit professor i offentlig rätt, justitieombudsman (JO), regeringsråd och domare i EG-domstolen. Han har även bl.a. utgivit Förvaltningsbesluts överklagbarhet (1970), Extraordinära rättsmedel i förvaltningsprocessen (1973), Offentligrättsliga studier (1977), Allmän plats (1978), Sveriges grundlagar (tills. m. Gustaf Petrén, 1980), RF 10:5 (SOU 1984:14), Finna rätt (tills. m. andra, 1–3 u. 1985–91), Den enskilde och det allmänna (1987), Administrative Law – The Problem of Justice (tills. m. William Wade o. Peter L. Strauss, 1991), Administrative Justice in Sweden (1991), JO om offentlighetsprincipen (1992), JO om utbildningsväsendet (1993), JO om miljö- och hälsoskydd (1993), JO om plan- och byggnadsväsendet (1993), EG-domstolen inifrån (tills. m. Mats Melin, 2006) samt En ny förvaltningslag (SOU 2010:29).

För mer info och beställning

Lag om offentlig upphandling - en kommentar

Den här boken är den tredje upplagan av lagkommentaren som behandlar LOU. Här kommenteras utförligt de bestämmelser som ingår i direktiv 2004/18/EG och som Sverige implementerade i svensk rätt den 1 januari 2008 genom lag (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) och bestämmelserna i LOV. Dessutom kommenteras de lagändringar som infördes i LOU den 15 juli 2010. Det gällde möjligheten att upphandla genom inköpscentral, elektroniska auktioner, de nya bestämmelserna om rättsmedlen, ogiltighetsförklaring av avtal, upphandlingsskadeavgift och upphandling från närstående bolag m.m. Till dessa bestämmelser kommenteras ändringar som har genomförts efter 15 juni 2010. Det gäller dels de lagändringar som kommit till p.g.a. EU-domstolens rättspraxis med anledning av de nya möjligheterna att göra in house-upphandlingar och dels de omredigeringar av lagtexten och lagkommentaren i 16 kap. LOU som gäller överprövningsinstitutet samt nyare rättspraxis och nya värden för direktupphandling.

I boken behandlas de bestämmelser som ska tillämpas av den klassiska sektorn dvs. offentliga myndigheter inom staten, landstingen och kommunerna samt olika bolag som ägs av dessa myndigheter, såsom statliga, landstingsägda och kommunala bolag m.fl. Kommentarerna har utarbetats mot bakgrund av den svenska lagtexten, de bakomliggande direktivbestämmelserna och relevant rättspraxis som utvecklats i EU-domstolen och i svenska domstolar. Även inköpstekniska aspekter har beaktats. I boken följs hela inköpsprocessen från början till slut. Dessutom behandlas begrepp som OPS (Offentligt Privat Samarbete), PPP (Public Private Partnership), incitamentskontrakt, in-houseupphandling, EPC (Energy Performance Contract) och skillnaden mellan upphandling genom inköpscentral och genom ombud, miljökrav och sociala krav m.m.

Kommentarerna åskådliggörs med ett stort antal rättsfall som kommit under EU-domstolens och svenska högre domstolars bedömning. Boken är försedd med utförliga källförteckningar och sakregister. I ett inledande kapitel har de grundläggande reglerna inom unionsrätten behandlats för att underlätta förståelsen av EU-domstolens domar. I övrigt följer lagkommentaren den uppläggning av upphandlingsprocessen som har gjorts i LOU. I kommentaren behandlas reglerna i LOU utförligt och riktar sig till en läsekrets som i sitt dagliga arbete sysslar med upphandlingsfrågor, såsom inköpare, jurister, upphandlingskonsulter m.fl.

Jan-Erik Falk är jur.kand. och huvudlärare i offentlig upphandling hos Silf Competence AB sedan 1993. Han bevakade, som Silfs delegat i European Public Procurement Group (EPPG), utvecklingen av upphandlingsdirektiven från 1996 tills de antogs 2004. Jan-Erik Falk har skrivit en lång rad artiklar om offentlig upphandling och är författare och medförfattare till flera böcker på området. Han är dessutom verksam inom Silf som föredragshållare och rådgivare till upphandlande myndigheter, privata företag, advokatbyråer m.fl. både i Sverige och utomlands.

För mer info och beställning
Skadestånd vid patentintrång

Skadestånd anses i allmänhet vara den centralaste och betydelsefullaste sanktionen vid patentintrång, eftersom den utgör patenthavarens enda möjlighet att bli ekonomiskt kompenserad för de skador som lidits till följd av ett intrång. Mot bakgrund av att patentet i takt med den snabba ekonomiska och tekniska utvecklingen i samhället fått allt större betydelse har sanktionerna – inkluderat skadestånd – också kommit i mer fokus, såväl nationellt som internationellt.

I Skadestånd vid patentintrång undersöks om skadeståndssanktionen och den patenträttsliga skadeståndsprocessen ger patenthavaren möjlighet att erhålla full ekonomisk kompensation för uppkomna skador vid intrång och om de utdömda ersättningarna är tillräckligt effektiva inom det patenträttsliga området. Särskilt fokuseras på beräkningsgrunderna och de processuella bevisreglerna. Det undersöks bland annat om patenthavaren ska kunna erhålla viss ersättning även om ingen faktisk ekonomisk skada uppkommit på grund av patentintrånget, om patenthavaren ska kunna erhålla intrångsgörarens otillbörliga vinst som ersättning, om ideell ersättning ska kunna dömas ut till patentföretag som verkar i professionella och kommersiella sammanhang, om det ska finnas möjlighet att döma ut högre ersättningar vid klart uppsåtliga intrång och även om det behövs en förändring av de nuvarande bevisreglerna som gäller vid processer om skadestånd vid patentintrång.

Jonas Hellberg är verksam som forskare och lärare i immaterialrätt vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet.

För mer info och beställningKonkursarbetsrätt

Konkursarbetsrätt – femte upplagan – är boken för alla som handlägger frågor om arbetstagares rättigheter och skyldigheter i samband med konkurser och företagsrekonstruktioner. Den vänder sig till konkursförvaltare, rekonstruktörer, kronofogdar, fackliga företrädare m fl.

De arbets- och insolvensrättsliga frågor som den praktiska tillämpningen ger upphov till besvaras utförligt i KonkursArbetsrätt. Det har efter domar i EU-domstolen och Högsta domstolen visat sig att reglerna inte alltid kan tillämpas som de är uttryckta i lagtexten.

Lönegaranti kan numera utgå även vid en företagsrekonstruktion. Vid en företagsrekonstruktion aktualiseras vidare en rad frågor angående rättsverkningarna av ett offentligt ackord.

I en inledande avdelning beskrivs konkursförfarandet – och förfarandet vid företagsrekonstruktion och likvidation – så att arbetsrättsfrågorna sätts i sitt rätta sammanhang. De arbetsrättsliga reglernas tillämpning vid konkurs redovisas i en särskild avdelning, följt av en utförlig redovisning av de lagar och principer som styr löneskyddet vid konkurs. Handläggningsfrågor gällande lönegarantibeslutet och statens regress behandlas därefter.

I en särskild avdelning redovisas hur de arbetsrättsliga reglerna och reglerna om löneskydd ska tillämpas vid en företagsrekonstruktion. Särskild uppmärksamhet ägnas åt situationen i samband med ett offentligt ackord, lönegarantireglerna och statens regress.

Boken innehåller även checklistor och manualer samt aktuella lag- och andra författningstexter. Innehållet är uppdaterat per den 1 september 2013.

Erik Danhard är advokat och verksam vid Hamilton Advokatbyrå i Stockholm. Han har varit expert i förmånsrättskommittén och utredningen om en förändrad modell för lönegarantins finansiering samt har haft uppdrag i de allra största företagsrekonstruktionerna i Sverige. Erik Danhard är ofta anlitad som föredragshållare inom området.

För mer info och beställning
Likvidation av aktiebolag

I denna lagkommentar behandlas utförligt alla regler som blir aktuella vid likvidation av aktiebolag, såväl frivillig som tvångslikvidation. 25 kapitlet ABL kommenteras ingående men även regler i angränsande lagstiftning som blir tillämpliga vid en likvidation. Här behandlas bolagsstämmofrågor, kallelse, kontrollbalansräkning, ansvarsfrågor för likvidator, styrelse, VD och andra företrädare för bolaget, företagsrekonstruktion och konkurs m.m. Rättspraxis kommenteras mycket utförligt och boken har ett omfattande sakregister. Boken är uppdaterad t.o.m. SFS 2013:737 och hänsyn har tagits till de föreslagna lagändringarna i prop. 2013/14:86 Förenklingar i aktiebolagslagen.

Det är en oumbärlig bok för alla som kommer i kontakt med likvidation av aktiebolag såsom styrelseledamöter som måste bevaka bolagets eget kapital för att inte riskera personligt medansvar, revisorer och redovisningskonsulter som skall ge råd till styrelseledamöter och som även behöver veta hur redovisning och revision skall göras under likvidationen. Och självfallet för den som arbetar som likvidator eller biträder likvidator.

Författaren Leif Malmborg är VD för Aktiebolagstjänst, har arbetat med likvidationer sedan tidigt 80-tal och varit likvidator i flera tusen företag, företrädesvis aktiebolag.

För mer info och beställning
Allehanda om skadestånd i avtalsförhållanden

Allehanda om skadestånd i avtalsförhållanden behandlar ett urval av frågor som bedömts vara av praktiskt intresse. Boken är avsedd att vara en hjälpreda i några av de mångahanda situationer som en stackars jurist kan ställas inför – eller, ännu värre, hamna i.

Här behandlas bl.a. kontraktsansvarets särart, skadestånd vid icke lagreglerade tjänster, advokatens ansvar för rådgivning, ansvarsbegränsningar samt försäkringsmöjligheter.

Boken innehåller bl.a. en utförlig systematisk rättsfallsförteckning. I denna kan läsaren finna rättsfall sorterade under olika rubriker som ”Preskription och reklamation”, ”Hopp i kontraktskedjan” osv.

I denna andra upplaga har beaktats den rättsutveckling som skett fr.o.m. september 2009 t.o.m. december 2012. Dessutom har vi infört en hel del allmänna kompletteringar, ibland i förtydligande syfte. Även rättsfallsregistret har uppdaterats.

För mer info och beställning
God Advokatsed

Det förekommer att en advokat eller att hans eller hennes biträdande jurister handlar i strid mot de etiska regler som Advokatsamfundet antagit (Vägledande regler om god advokatsed.) Samfundets disciplinnämnd kan då tilldela advokaten en sanktion. Nämnden tolkar de vägledande reglerna och avgör om ett handlande strider mot de etiska reglerna eller mot god advokatsed. Nämndens kortfattade beslutsmotiveringar ger i regel inte advokatkåren någon vägledning på ett principiellt plan. Denna bok grundas på en genomgång av cirka 300 disciplinavgöranden från de senaste femtio åren. I boken behandlas främst följande ämnen:

- Lojalitetsplikten
- Disciplinansvarets gränser
- Advokatens arbetsplanering
- Advokatens kritikrätt
- Passiv processtaktik
- Kringgående
- Förbudet mot direktkontakter med motparten och skyldigheten att kontakta vittnen och andra
- Förbudet att åberopar motpartens förlikningserbjudanden
- Tystnadsplikten, avlyssningsbara mobilsamtal och undantag från tystnadsplikten
- Kollusionsprincipen, restriktionsbeslut och informationsförmedlingsförbud i brottmål
- Oriktiga rättsuppfattningar
- Advokatens ansvar som avtalsskrivare
- Advokatens principalansvar
- Disciplinnämndens beslutsmotiveringar och bristen på vägledning på ett principiellt plan

För mer info och beställning
Företag i kris

– Vad en styrelseledamot, aktieägare, advokat, revisor och redovisningskonsult bör tänka på

Nu utkommer en väsentligt utökad och uppdaterad femte upplaga av handboken Företag i kris. Jämfört med den föregående, fjärde upplagan (2007) och supplementet (2009), har i denna utgåva rättsfallsöversikten i kapitel 3 tillförts 77 nya avgöranden, varav några har bidragit till ändrade ställningstaganden i boken. Bl.a. har det viktiga begreppet ”uppkommande förpliktelser” fått en prejudicerande rättslig tolkning av högsta domstolen. Viktiga effekter för en kontrollbalansräkning vid val av redovisning enligt K2 eller K3 i externredovisningen belyses. Uppdaterade exempeltexter avseende handlingar till extra bolagsstämma, brev till styrelsen samt revisionsberättelser som avviker från standardutformningen har införts sist i kapitel 1 och 4. Ny lagstiftning under 2013 kommenteras. Många nya principiellt viktiga avgöranden i disciplinärenden mot revisorer har tillkommit. Ett nytt kapitel behandlar redovisningskonsultens uppdrag med krisföretag. Avsnittet om skattefrågor har uppdaterats med nya rättsfall och skatteförfarandelagen.

För mer info och beställning
Studier rörande påföljdspraxis m.m.

av Martin Borgeke, Catharina Månsson, Georg Sterzel, Gina Kezovska, Mats Palm och Stefan Reimer

Denna nya femte upplaga av Studier rörande påföljdspraxis med mera är aktualiserad och avsevärt utvidgad i förhållande till den fjärde upplagan av boken som kom ut år 2009. Bland annat har boken försetts med två nya kapitel, ett avseende arbetsmiljöbrott och ett rörande företagsbot vid miljöbrott och arbetsmiljöbrott. Dessutom har framställningen avseende påföljdspraxis i narkotikamål genomgått stora förändringar. Antalet redovisade rättsfall har utökats med främst ett stort antal NJA-fall och hovrättsfall publicerade i RH.

Studier rörande påföljdspraxis med mera är den enda kommenterande praxissammanställningen i sitt slag och ett välkänt hjälpmedel för domare, åklagare och advokater vid bedömningen av påföljdsfrågor.

För mer info och beställning
IT-avtal - en kommentar till IT-branschens standardavtal

Standardavtal utgivna av branschorganisationer har fått stor spridning vid slutande av kommersiella avtal på IT-rättens område. I IT-avtal – en kommentar till IT-branschens standardavtal kommenteras därför några av de viktigaste standardavtalen på IT-området ur ett kontrakts- och processrättsligt perspektiv. I bokens inledande del ges en introduktion till kontraktsrätten och vad som gäller generellt vid ingående av kommersiella avtal resp. vad som är särskilt angelägna frågor vid utformning av IT-avtal. Därefter kommenteras de enskilda standardavtalen översiktligt och punktvis – Avtal 90, IT-Drift, IT-Underhåll, IT-Projekt, IT-Tjänster, EDEL 06 A och ASP 06. Vidare görs jämförelser med Vervas/Kammarkollegiets tidigare tillägg till standardavtalen samt deras egna mer beställarvänliga villkor.

För mer info och beställning
Överprövning av upphandling – och andra rättsmedel enligt LOU och LUF


Under de senaste åren har antalet mål i allmän förvaltningsdomstol som rör överprövning av upphandling ökat kraftigt. Samtidigt har rättsområdet genom ny lagstiftning och rättspraxis blivit alltmer komplext. Att ha goda kunskaper om regelverket för dessa mål blir därför allt viktigare. I denna bok, Överprövning av upphandling och andra rättsmedel enligt LOU och LUF, tar författarna ett helhetsgrepp kring de olika normsystemen som styr överprövningsprocessen. Boken är den första i sitt slag. Här redogörs utförligt för överprövningsreglerna i LOU och LUF, den allmänna förvaltningsprocessen och den bakomliggande EU-rätten på området. Bland annat behandlas olika problem och frågeställningar kring talerätt, avtalsspärr, tidsfrister, interimistiska beslut, ändring av talan, tredjemansinträde, sekretess och edition, åberops- och bevisbörda samt ogiltighet av avtal. Författarna går också igenom skadeståndsreglerna i LOU och LUF samt reglerna om upphandlingsskadeavgift, som kan dömas ut efter ansökan av Konkurrensverket. Boken innehåller omfattande redogörelser av rättspraxis från bland annat EU-domstolen, Högsta förvaltningsdomstolen och kammarrätterna och sätter in denna i sitt relevanta sammanhang. Läsaren får därmed en helhetsbild av rättsläget.

För mer info och beställning
Patentlagen
– en kommentar och en jämförelse med EPC och PCT


Den senaste heltäckande kommentaren till patentlagen utkom 1980. Sedan dess har en enorm utveckling ägt rum på patentområdet, en utveckling som också har återspeglats i patentlagen. Utvecklingen inom patenträtten har främst drivits fram av ett omfattande internationellt samarbete. Behovet av en ny och modern kommentar har därför med tiden blivit alltmer påträngande. Syftet med denna bok är att försöka täppa till den uppkomna luckan. Utvecklingen inom den Europeiska patentorganisationen (EPO) har alltsedan dess tillkomst haft stor betydelse för svensk patentpraxis. Men också andra internationella överenskommelser har sett dagens ljus och fått betydelse för svensk del: PCT, TRIPS, Londonöverenskommelsen och PLT.

Boken är disponerad som en traditionell lagkommentar, där varje paragraf i patentlagen kommenteras utförligt. Eftersom den Europeiska patentkonventionen (EPC) har haft så stor betydelse för rättspraxis i Sverige kommenteras parallellt med patentlagens bestämmelser motsvarande bestämmelser i EPC och de grundläggande begreppen såsom de har utvecklats i EPO. I kapitel 11 finns dessutom ett särskilt avsnitt om EPO:s handläggning av patentärenden i syfte att vägleda läsaren på detta område. I ett särskilt kapitel, kapitel 3, behandlas på motsvarande sätt bestämmelserna i samarbetskonventionen (PCT). Dessa två kapitel kan ses som handledningar avsedda att ge läsaren en introduktion till systemens tillämpning i praktiken. I ett avslutande kapitel ger författarna sin syn på den pågående internationella utvecklingen.

För mer info och beställning
Sekretessavtal – och det rättsliga skyddet för företagshemligheter

Företagshemligheter såsom exempelvis affärsplaner, produktionsmetoder och kundinformation kan många gånger representera mycket stora värden. Därför har det sedan lång tid tillbaka funnits lagstiftning som i större eller mindre utsträckning skyddat kommersiella aktörer mot konkurrenters illojala användning av andras företagshemligheter. Kunskap om hur företagshemligheter bäst kan skyddas har blivit allt viktigare konkurrensmedel inom näringslivet.

För mer info och beställning
Jure lanserar marknadens mest omfattande litteraturbevakning!

Nu kan Du anmäla Dig för Jures kostnadsfria litteraturbevakning. Klicka på knappen "Litteraturbevakning" till vänster för att anmäla Dig. Tjänsten kommer att underlätta och effektivisera arbetet för jurister, inköps- och biblioteksansvariga. Litteraturbevakningen fungerar så att Du själv kan välja inom vilka ämnesområden vi skall skicka kontinuerlig information om nyutgiven litteratur. Listan innehåller dessutom i förekommande fall kommande titlar som kan förhandsbeställas. När som helst kan Du själv gå in och ändra Din profil. En gång per vecka kommer vi att per e-post skicka information om all under perioden utkommen svensk juridisk litteratur och de för svenska förhållanden väsentliga utländska verken inom de valda ämnesområdena.
Sveriges största juridiska bokhandel på internet, www.jure.se blir ännu bättre!

Vi inför nu ett stort antal förbättringar för att underlätta för våra kunder vid beställningar och sökningar i vår internetbokhandel. Vi har sedan starten med försäljning via internet 1999, fått värdefulla synpunkter från våra kunder, som vi nu i möjligaste mån inarbetat.

– Förenklat beställningsförfarande
Tidigare sparades inte adress-, telefon- och e-postuppgifter till nästa beställningstillfälle. Nu sparas dessa i form av en s.k. cookie i Er dator. Alltså kommer de senast inlagda uppgifterna upp automatiskt i kassan varför Ni slipper skriva in uppgifterna vid varje nytt beställningstillfälle. Vidare har vi infört en meddelanderuta i kassan för eventuella meddelanden eller frågor. Dessutom har vi förbättrat layouten av vår kassa och varukorg för bättre överskådlighet.

– Förbättrade sökmöjligheter
I vårt avancerade sökformulär kan man numera söka på ämne tillsammans med övriga sökfrågor som valfria sökord, titel, författare, utgivningsår, ISBN, serie och typ av verk. På detta sätt förbättras möjligheterna att begränsa sökresultatet till relevanta ämnesområden.

– Förbättrade sorteringsmöjligheter
Vid alla sökningar och listningar kan man numera välja att sortera i kronologisk ordning, efter författare eller efter titel. Detta gäller såväl i snabbsök som i avancerad sökning. Valmöjligheten gäller dessutom vid listningar av avdelningarna till vänster på vår startsida; nyheter, kommande titlar, ämnen, serier och nyförvärvslistor. Denna möjlighet underlättar ytterligare att sovra i listningarna och att få resultatet sorterat på ett sätt som passar det egna biblioteket.
Välkommen till Jure på Internet

Sveriges största juridiska bokhandel finns också på Internet. Vi har ett fullständigt sortiment svensk juridisk litteratur och ett stort urval av den utländska litteraturen. Vi säljer även offentligt tryck som SOU, Ds, propositioner och SFS.

Samtliga titlar kan beställas via vår nätbokhandel. WWW.JURE.SE finns tillgänglig dygnet runt. Det går även bra att beställa böcker som ännu inte finns inlagda på hemsidan.

Vår butik och kundtjänst har precis som tidigare öppet vardagar
kl. 9.00 – 18.00. Beställ per e-post: order@jure.se, telefax:
08-662 00 86 eller telefon: 08-662 00 80.

Vi har låga priser på såväl den svenska som den utländska litteraturen och levererar snabbt över hela landet med brev eller företagspaket. I Stockholm kan vi dessutom leverera med bud. Lagerförd litteratur skickas samma dag som vi erhållit beställningen.

Hemsidan kommer att utvecklas med flera nya funktioner. Vi är därför mycket tacksamma för synpunkter på sidan och dess utformning. Vår målsättning är att nätbokhandeln skall vara ett snabbt och tillförlitligt sökverktyg för våra kunder.

Välkommen till WWW.JURE.SE !

 
  Hyressättning – Prisets reglering vid bostadshyra
  Haymanot Baheru beskriver hyressättningsregle...
2020-05-12
 
  Kontrollägande och uppköpsreglering av Erik Lidman
  I avhandlingen undersöks först aktieägarens f...
2020-04-16
 
  Brott och påföljder - En lärobok om Brottsbalken
  Ny upplaga från Dahlström, Strand och Westerl...
2020-03-09
 
  Kommersiella sjöfartsavtal av Rolf Ihre
  Regler om den internationella sjöfarten har v...
2020-02-07
 
  Kapitalskyddet i aktiebolag av Jan Andersson
  Ny, sjunde upplaga, om kapitalskyddets utform...
2020-01-29
 
  Lag om offentlig upphandling – En kommentar
  Jan-Erik Falk utkommer med fjärde upplagan...
2020-01-03
 
  Studier rörande påföljdspraxis m.m. (E-BOK)
  Elektronisk version November 2019 ...
2019-12-11
 
  Affärsjurist – En bok om yrket
  Ulf Ohrling ger insikter om livet som advokat...
2019-11-06
 
  Bevisrättens tillämpning i skatteprocessen
  Caroline Nordklint undersöker i denna avhandl...
2019-10-23
 
  Sekretess! av Irja Hed
  Handbok om offentlighets- och sekretesslagsti...
2019-09-23
 
  Väsentliga regler kring markanvändning
  Olle Nordberg om hur PBL samverkar med andra ...
2019-07-16
 
  Festskrift till Wiweka Warnling Conradson
  Texter om allt från kommuners möjligheter att...
2019-06-10
 
  Vänbok till Anne Ramberg
  Texterna i denna vänbok tillägnas Anne Ramber...
2019-05-17
 
  Allehanda om skadestånd i avtalsförhållanden
  Boken behandlar ett urval av frågor som bedöm...
2019-05-15
 
  Studier rörande allmän straffrättspraxis m.m.
  Boken är en sammanställning av prejudikat frå...
2019-05-10
 
  Avtalets innebörd
  Ett avtals innebörd, i meningen avtalspartern...
2019-05-09
 
  Kommunallagen – En kommentar
  Lagkommentaren till den nya kommunallagen är ...
2019-05-06
 
  Bostadsrätten i initial- och övergångsskeden
  Denna antologi har tagits fram inom ramen för...
2019-05-01
 
  Kontraktshandboken 2018
  Kontraktshandboken är en unik produkt som ger...
2018-07-05
 
  Statligt ramavtal för Juridisk litteratur 2017
  Jure har tecknat ett nytt ramavtal för avtals...
2017-03-01